ANALIZY - PROGNOZY  FINANSOWE

Analiza piramidalna

Przedstawia nadrzędność i podrzędność wskaźników ekonomicznych oraz ich wzajemne zależności. Oznacza to, że wartość wskaźnika nadrzędnego zawiera w sobie częściową wartości wskaźnika podrzędnego. W konsekwencji czego, na ostateczny wynik piramidalny, uplasowany na szczycie piramidy, pracuje zespół wskaźników zawartych w piramidzie, a poszczególne wskaźniki podrzędne determinują wynik wskaźnika nadrzędnego. Zamysłem takiej konstrukcji jest pokazanie hierarchiczności zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz ich wpływ na wzajemne relacje i obszary działalności gospodarczej. Ujęcie piramidalne pomaga w konstruowaniu logicznej interpretacji zdarzeń gospodarczych przedstawionych w postaci wskaźników ekonomicznych uwzględniających wzajemne zależności i hierarchię. "Zastosowanie układu piramidalnego wskaźników ekonomicznych stwarza w toku analizy wiele udogodnień, a w szczególności:
.....1) wyjaśnia kierunki i możliwości dochodzenia do celu określonego w układzie przez odpowiedni wskaźnik syntetyczny,
.....2) wskazuje miejsca poszczególnych wskaźników w układzie, a więc pośrednio także w rzeczywistości gospodarczej,
.....3) kwantyfikuje wzajemne więzi wskaźników cząstkowych oraz zależności tych wskaźników i wskaźnika syntetycznego"1
Na początek autor strony zestawił dwa kluczowe ujęcia rentowności kapitału własnego, wedle tej metody obliczeniowej:
.....- rentowność kapitału własnego na sprzedaży,
.....- model Du Ponta...>>
Porównanie obu metod ma na celu, poza praktycznym przedstawieniem metodyki kalkulacji piramidalnych, porównanie rentowności kapitału własnego w ujęciu wygospodarowanego zysku z całej działalności przedsiębiorstwa oraz ograniczając się wyłącznie do podstawowej działalności operacyjnej - sprzedaży.

Rentowność kapitału własnego na sprzedaży

Pierwsze ujęcie rentowność kapitału własnego według analizy piramidalnej, identyfikuje źródła rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego w odniesieniu wyłącznie do podstawowej działalności operacyjnej - sprzedaży. Czyli tej, do której przedsiębiorstwo zostało powołane, i z której, powinno czerpać główne źródła zysków. Oznacza to, iż rentowność kapitału własnego, rentowność majątku i rentowność sprzedaży została wyliczona w kalkulacji do zysku netto ze sprzedaży z podstawowej działalności operacyjnej, przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej. Graficzne porównanie wyników rentowności kapitału własnego wedle obu metod obliczeniowych zostało przedstawione na stronie: Du Pont...>>

Metodyka wyliczenia:

 1. Przychody ze sprzedaży zostały zaczerpnięte z rachunku zysków i strat, z poziomu podstawowej działalności operacyjnej.
 2. Koszty działalności operacyjnej zostały zaczerpnięte z rachunku zysków i strat, z poziomu podstawowej działalności operacyjnej.
 3. Aktywa trwałe zostały zaczerpnięte z bilansu z części aktywów trwałych.
 4.  Aktywa obrotowe zostały zaczerpnięte z bilansu z części aktywów obrotowych.
 5. Udział kapitału własnego jest ilorazem aktywów ogółem i kapitału własnego: pkt 7 : kapitał własny.
 6. Zysk ze sprzedaży  został wyliczony, jako różnica przychodów ze sprzedaży i kosztów z podstawowej działalności operacyjnej: pkt 1 – pkt 2.
 7. Aktywa ogółem są sumą aktywów trwałych i aktywów obrotowych: pkt 3 + pkt 4.
 8. Rentowność sprzedaży jest ilorazem zysku ze sprzedaży i przychodów ze sprzedaży: pkt 6 : pkt 1.
 9. Rotacja aktywów jest ilorazem przychodów ze sprzedaży i aktywów ogółem: pkt 1 : pkt 7.
 10. Rentowność aktywów na sprzedaży jest iloczynem rentowności sprzedaży i rotacji aktywów: pkt 8 x pkt 9.
 11. Rentowność kapitału własnego na sprzedaży jest iloczynem rentowności aktywów i udziału kapitału własnego: pkt 10 x pkt 5.

  1. Przychody ze sprzedaży
  .............................................................6. Zysk netto ze sprzedaży.....8. Rentowność sprzedaży
  2. Koszty działalności operacyjnej
  ..............................................................................................................................................................10. Rentowność aktywów sprzedaży ..11. Rentowność kapitału własnego sprzedaży

  3. Aktywa trwałe 
  .............................................................7. Aktywa ogółem.......................9. Rotacja aktywów
  4. Aktywa obrotowe
  5. Udział kapitału własnego

Wykres przykład 1: Rentowność piramidalna kapitału własnego sprzedaży

---
1 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2007, s. 120.

Dodaj opinię...>> ...............Prześlij opinię...>> ...............Zamów analizę...>>


Zobacz również:
Analiza wskaźnikowa  Struktury  Płynności finansowej  Dynamicznej  Zadłużenia  Sprawności działania • Pracy  Rentowności  Ryzyka  Rynku  Uzupełnienie
Analiza sprawozdań  Bilans  Rachunek zysków i strat - porównawczy • kalkulacyjny  Rachunek przepływów pieniężnych  Zestawienie zmian w kapitale własnym
Prognoza sprawozdań  Aktywa bilansu  Pasywa bilansu  Rachunek zysków i strat
Optymalizacja finansowa  Rachunku zysków i strat  Struktury aktywów  Struktury pasywów.
Wycena przedsiębiorstwa  metoda DCF  metoda APV  metoda EVA
Inwestycje
 • Rzeczowe  Finansowe  Średni ważony koszt kapitału WACC  Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
Analiza  Model Du Ponta  Dyskryminacyjna  System wczesnego ostrzegania  Wzorcowe układy nierówności wskaźników


Witryna: Analizy - Prognozy Finansowe wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analizy - Prognozy Finansowe wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies...>>