ANALIZY - PROGNOZY  FINANSOWE

Analiza płynności finansowej

Analiza płynności finansowej to nic innego, jak badanie zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, a nawet chwilowa utrata płynności finansowej w pierwszej kolejności naraża przedsiębiorstwo na dodatkowe koszty związane z koniecznością zapłaty karnych odsetek od niezapłaconych zobowiązań, utratę wizerunku firmy i pozycji strategicznej w relacjach z kontrahentami, a dopiero w ostateczności sprowadza na przedsiębiorstwo widmo bankructwa. Pojęcie płynności finansowej nie jest równoznaczne wypłacalności finansowej, która przesądza o zdolność przedsiębiorstwa do pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem. "Należy jednak zaznaczyć, że w długim okresie to rentowność jest podstawą płynności finansowej, a nie odwrotnie. Osiąganie bowiem zysku i posiadanie zdolności do jego generowania w przyszłości jest najlepszym sposobem zabezpieczenia płynności finansowej. Natomiast płynność finansowa niekoniecznie musi przyczyniać się do wzrostu rentowności" 1. Wskaźniki płynności finansowej charakteryzują się przyjętymi wartościami normatywnymi, przedziałami i poziomami, które należy zachowywać, aby utrzymać płynność finansową. "Trzeba jednak dodać, że nie ma zgodności w literaturze przedmiotu, co do wysokości tych normatywów. (...) Wydaje się, że przyjęcie jako jednej z baz porównań standardów płynności pozwala firmie ocenić swoją pozycję na tle ogólnie przyjętych w gospodarce reguł. Natomiast odchylenia od tych reguł mogą mieć różne przyczyny. Tkwią one m. in. w specyfice branży, w zmieniających się warunkach otoczenia, w przyjętej przez firmę strategii finansowej itp. Standardy te nie są jedyną bazą odniesienia, oprócz nich przyjmuje się do oceny wskaźniki płynności z okresów poprzednich oraz wskaźniki innych firm z branży. Toteż wykorzystanie ich w ocenie płynności finansowej nie prowadzi do błędnych wniosków i uchybień” 2. "Reasumując, należy stwierdzić, iż utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa wymaga ciągłego monitorowania i analizowania przede wszystkim dopływu gotówki do przedsiębiorstwa, wysokości i zasadności ponoszonych wydatków, a także odpowiednich relacji majątkowo-kapitałowych, aby można było określić, czy w ustalonym czasie zostaną spłacone wymagane zobowiązania” 3.

Wskaźniki płynności finansowej

1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej:

aktywa bieżące
-----------------------------------------
pasywa bieżące

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (z ang.: current ratio) informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań w oparciu o aktywa bieżące. Wartość tego wskaźnika wyjaśnia również poziom kapitału obrotowego netto, na podstawie którego przedsiębiorstwo może rozwijać działalność operacyjną. Zgodnie z literaturą przedmiotu, której autorzy nie są do końca zgodni, co do optymalnej wysokości przedziału tego wskaźnika "zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach 1,2 – 2,0, co oznacza, że zachowanie równowagi finansowej firmy wymaga, aby wielkość aktywów bieżących była około dwa razy większa niż kwota bieżących pasywów, przy czym minimum bezpieczeństwa finansowego określa poziom wskaźnika równy 1,2” 4. "Nadmiernie wysoka lub nadmiernie niska wartość wskaźnika bieżącego powinna skłaniać kierownictwo przedsiębiorstwa do zbadania przyczyn takiego kształtowania się omawianej relacji. Niski wskaźnik oznacza bowiem, że firma działa z dnia na dzień i nie posiada wystarczających zasobów gotówkowych dla uregulowania bieżących zobowiązań. Natomiast im większy jest wskaźnik płynności bieżącej, tym mniejszy jest udział zobowiązań bieżących w finansowaniu cyklu eksploatacyjnego. Nadmiernie wysoki wskaźnik płynności świadczy o tzw. nadpłynności finansowej, która ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy wynika z dużego poziomu gotówki okresowo ulokowanej w krótkoterminowych papierach wartościowych przynoszących określone dochody” 5. Ponadto, utrzymując poziom tego wskaźnika, poniżej przyjętego minimum, oczekuje się oszczędności w postaci utrzymywania niskiego poziomu aktywów obrotowych, zabezpieczających bieżące zobowiązania. Zbyt wysoki jego poziom, przekraczający wartość 2,0, może świadczyć o nieumiejętnym gospodarowaniu zasobami i zbyt ostrożnej polityce majątkowo-kapitałowej. Jako korektę ostatecznej oceny wskaźnika bieżącej płynności finansowej można zastosować wycenę zapasów, szybkość ich rotacji w porównaniu do czasu płatności zobowiązań.

2. Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej:

inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe
-----------------------------------------------------------------------------------------
pasywa bieżące

Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej ( z ang.: quick ratio), zwany również wskaźnikiem szybkim, jest zaostrzoną wersją wskaźnika bieżącej płynności finansowej. W mianowniku tego wskaźnika występują również bieżące pasywa, lecz wartość licznika stanowią tylko inwestycje krótkoterminowe i należności krótkoterminowe. Czyli od wartości licznika zostały odliczone zapasy, jako majątek trudniej zbywalny i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, jako koszty przyszłych okresów. Optymalny poziom tego wskaźnika powinien mieścić się w przedziale 0,8 – 1,2. Jednakże, jak pisze M. Sierpińska "…wskaźnik wyższy niż 1,0 zapewnia, iż firma jest w stanie na bieżąco regulować zobowiązania krótkoterminowe. Praktyka jednak dowodzi, że nie istnieje idealny wskaźnik, który mógłby stanowić bazę doniesienia. To, co dla jednej firmy jest dobre, dla innej niedorzeczne, gdyż poziom tego wskaźnika jest zmienny w czasie i zależy od specyfiki branży i polityki finansowej zarządu spółki” 6. W interpretacji tego wskaźnika funkcjonują analogiczne reguły, jak przy wskaźniku bieżącej płynności finansowej. To znaczy, że dobrze jest utrzymywać jego bezpieczny poziom, lecz chwilowe odstępstwa od oczekiwanych poziomów nie grożą od razu katastrofą finansową.

Wykres przykład 1. Wskaźnik bieżącej i podwyższonej płynności finansowej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Wykres przykład 1 przedstawia poziomy dwóch najważniejszych wskaźników z grupy płynności finansowej. Na podstawie przedstawionego wykresu widać, że Spółka "Przykład" S.A. w całym badanym okresie utrzymywała bezpieczne poziomy obu wskaźników. Jednocześnie nie przekraczając poziomu 2,0, przy wskaźniku bieżącym, który mógłby świadczyć o utrzymywanej nadpłynności finansowej oraz poziomu 0,8 przy wskaźniku szybkim, który mógłby informować o zagrożeniu utratą utrzymania podwyższonej płynności finansowej.

3. Wskaźnik natychmiastowej wypłacalności finansowej:

środki pieniężne
--------------------------------------------
pasywa bieżące

Ostatnim wskaźnikiem z tej grupy płynności finansowej, jest wskaźnik natychmiastowej wypłacalności finansowej (z ang.: cash to current liabilities ratio). Utrzymywanie pewnej kwoty środków pieniężnych w gotówce i aktywach płatnych natychmiastowo, jest naturalną konsekwencją sytuacji nagłych. Autor ma na myśli zarówno sytuacje trudne, czyli zatory płatnicze oraz sytuacje okazjonalne, czyli możliwość szybkiego zarobkowania, dla tych, co dysponują gotówką. Generalnie przyjmuje się ograniczenie wartości zasobów gotówki w przedsiębiorstwie do niezbędnego minimum. W literaturze przedmiotu nie ma ściśle określonego poziomu, jaki wskaźnik ten powinien przyjmować. Generalnie przyjmuje się ograniczenie wartości zasobów gotówki w przedsiębiorstwie do niezbędnego minimum.

Wskaźniki cyklu kasowego - konwersji gotówki

Pierwsze cztery wskaźniki z drugiej grupy wskaźników płynności finansowej, wpływają na cykl kasowy (konwersji gotówki) i charakteryzują się raczej zmiennością w czasie, niż konkretnymi normami, czy wskazaniami oraz dużą zależnością branżową. Przy interpretacji wyników wskaźników cyklu, należy zwrócić uwagę na przyjęty trend zmian. Czy wpływa on na skrócenie, czy na wydłużenie cyklu kasowego. Oczywistym jest fakt, że szybciej krążąca gotówka zgłasza mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto, co wpływa na tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność. Wykorzystując wskaźniki cyklu należy zwrócić uwagę, by ilość dni w badanym okresie była zgodna z okresem analitycznym i dokładnie taka sama we wszystkich wskaźnikach. W literaturze przedmiotu funkcjonują również zamiennie wskaźniki obrotowości, informujące również o szybkości obrotu zasobami. Ich interpretacja jest jednak odwrotna do wskaźników cyklu (gdzie oczekiwany jest krótki cykl), czyli wyższa obrotowość skraca cykl konwersji gotówki, a ten zgłasza mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto, tańsze finansowanie i wyższą rentowność.

4. Wskaźnik cyklu zapasów w dniach:
Do wyliczenia wskaźnika cyklu zapasów w dniach można zastosować dwie metody obliczeniowe, różniące się zastosowaniem odmiennego mianownika:

zapasy x ilość dni w okresie
-----------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży

Przyjęcie przychodów netto ze sprzedaży i wykorzystanie również tej metody do wyliczenia cyklu kapitału obrotowego netto w dniach obrotu, pozwala na ujednolicenie podstawy obu wskaźników i poprawne wyliczenie wskaźnika zaspokojenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto w dniach obrotu. Interpretacja obu wskaźników cyklu zapasów jest analogiczna i oczekiwany kierunek zmian obu wskaźników powinien zmierzać do maksymalnie krótkiego cyklu, co pozytywnie wpływa na skrócenie cyklu konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność.

zapasy x ilość dni w okresie
-----------------------------------------------------------------
koszty działalności operacyjnej

W drugiej metodzie obliczeniowej, w mianowniku zostały wykorzystane koszty działalności operacyjnej, ze względu na niepotrzebne zaniżanie wartości wskaźnika marżą na sprzedaży (i wykorzystaniem przychodów netto ze sprzedaży), która jest doliczana przy sprzedaży towarów i produktów. Jednakże metoda ta, nie sprawdza się w kalkulacji stopnia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. W związku z powyższym, autor strony jest zwolennikiem korzystania z pierwszej metody obliczeniowej. Interpretacja otrzymanych wyników obu metod obliczeniowych jest zbieżna, czyli im mniejsza wartość wskaźnika, tym szybciej krążące zapasy, przyczyniają się do szybszego obrotu gotówki, co pozytywnie wpływa na skrócenie cyklu konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność.

5. Wskaźnik cyklu należności w dniach:

należności x ilość dni w okresie
-------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży

Wysokość wskaźnika cyklu należności uzależniona jest w dużej mierze od należności handlowych i przyjętej polityki zarządzania tymi należnościami. Utrzymywanie wysokiego poziomu tego wskaźnika wpływa niekorzystnie na cykl konwersji gotówki, ale jest nierozerwalnie związana z różnego rodzaju akcjami marketingowymi, udzielanymi rabatami i bonusami w postaci odroczonego terminu płatności (kredytu kupieckiego). Pomimo wydłużania terminów płatności i negatywnego oddziaływania tego wskaźnika na cykl konwersji gotówki, to rzeczywistość gospodarcza wymusza podejmowanie takich działań. Interpretacja wskaźnika cyklu należności jest analogiczna, jak wskaźnika cyklu zapasów i oczekiwany kierunek zmian tego wskaźnika powinien zmierzać do maksymalnie krótkiego cyklu, co pozytywnie wpływa na skrócenie cyklu konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność.

6. Cykl operacyjny:

cykl zapasów + cykl należności

Cyklem operacyjnym jest suma długości cyklu zapasów i cyklu należności określny również mianem cyklu kapitału obrotowego brutto.

7. Okres płacenia zobowiązań w dniach:
Odwrotną prawidłowością charakteryzuje się wskaźnik okresu płacenia zobowiązań. Czyli, dłuższy cykl płacenia zobowiązań wpływa na skrócenie cyklu konwersji gotówki. Oznacza to, że dłużej niezapłacone zobowiązania (nieoprocentowane i nieprzeterminowane), pozwalają dłużej korzystać z najtańszego kredytu, jaki funkcjonuje na rynku (kredyt kupiecki). Z zasady, zobowiązania powinny być płacone w ostatnim dniu wynegocjowanego terminu płatności (im dłuższy, tym lepiej). W praktyce rynkowej duże przedsiębiorstwa wykorzystują swoją mocną pozycję strategiczną, wymuszając na mniejszych przedsiębiorcach ponadprzeciętnie długie terminy płatności. Czyli im mocniejsza pozycja strategiczna przedsiębiorstwa, tym większe możliwości negocjacyjne w relacjach z kontrahentami. Interpretacja wskaźnika cyklu płacenia zobowiązań jest odwrotna, jak poprzednich wskaźników cyklu i oczekiwany kierunek zmian tego wskaźnika powinien zmierzać do maksymalnie długiego cyklu, co wpływa na skrócenie cykl konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność. W działalności handlowej (poprzez zapłaty gotówkowe przy sprzedaży towaru, a odroczone terminy płatności przy jego zakupie) często zdarza się, że wartość tego wskaźnika jest na tyle wysoka, że doprowadza do ujemnej wartości wskaźnika cyklu konwersji gotówki i w następstwie, wskaźnik cyklu konwersji gotówki nie zgłasza zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, ponieważ do finansowania działalności bieżącej wystarczają zobowiązania bieżące.

stan zobowiązań x ilość dni w okresie
----------------------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży

Interpretacja wskaźnika cyklu płacenia zobowiązań powinna zmierzać do maksymalnie długiego cyklu płacenia zobowiązań, co pozytywnie wpłynie na skrócenie cyklu konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność. 

8. Cykl kasowy - konwersji gotówki: 
Podsumowaniem grupy wskaźników cyklu jest cykl kasowy, zwany również cyklem konwersji gotówki, lub cyklem kapitału obrotowego netto. Wskaźnik ten może być wyliczony w dwóch wersjach. Jako różnica cyklu operacyjnego i okresu płacenia zobowiązań, przedstawiony poniżej:

cykl operacyjny [minus] okres płacenia zobowiązań

Oraz jako suma cyklu zapasów i należności skorygowana o okres płacenia zobowiązań. Wzór przedstawiono poniżej:

cykl zapasów + cykl należności [minus] okres płacenia zobowiązań

Obie wersje można przedstawić jako zamianę gotówki w procesie zakupu materiałów, niezbędnych do produkcji. Następnie, w procesie produkcji zamiany na produkty, zapasy i w konsekwencji, w procesie sprzedażny zamiany na należności, by ostatecznie należności zamienić na gotówkę i zacząć cały cykl od początku. Im szybciej przebiegnie cały proces, tym więcej sprzedanych produktów i większy wypracowany zysk na sprzedaży. Wartość tego wskaźnika zgłasza zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto i podlega porównaniu ze wskaźnikiem cyklu kapitału obrotowego w dniach obrotu.

9. Cykl kapitału obrotowego netto w dniach obrotu:

kapitał obrotowy netto x ilość dni w okresie
----------------------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży
 

Wskaźnik cyklu kapitału obrotowego netto w dniach obrotu informuje o ilości dni, na które jest zabezpieczenie w postaci kapitału obrotowego netto. Otrzymaną wartość wskaźnika należy porównać z wartością wskaźnika cyklu konwersji gotówki. Dodatnia wartość z różnicy porównanych wskaźników oznacza nadmiar kapitału obrotowego netto. Wartość ujemna oznacza niedobór kapitału obrotowego netto i konieczność zabezpieczenia ewentualnych braków przez środki pieniężne (w tym celu należy wyliczyć wskaźnik cyklu środków pieniężnych, przedstawiony w pozycji 11), lub kredyt krótkoterminowy. "Przy zwiększeniu sprzedaży poziom kapitału obrotowego netto zmniejszy się  w relacji do tej sprzedaży. Jeśli proporcjonalnie do obrotu nie zwiększy się kapitału obrotowego netto, to przy danej polityce finansowej powstaje niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej” 7.

10. Stopień zaspokojenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto w dniach:

cykl kapitału obrotowego netto [minus] cykl kasowy

Wskaźnik stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto w wartości dodatniej, informuje o ilości dni, na które kapitał obrotowy netto przewyższa zgłoszone przez cykl kasowy zapotrzebowanie. W przeciwnym razie, informuje o ilości dni, na które brakuje kapitału obrotowego netto. W tej sytuacji zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto musi zostać zaspokojone przez cykl środków pieniężnych, lub kredyty krótkoterminowe. W tym celu należy wyliczyć wskaźnik cyklu środków pieniężnych przedstawiony w pozycji 11. Niedobry kapitału obrotowego netto negatywnie wpływają na płynność finansową, lecz przyczyniają się do poprawienia rentowności.

11. Wskaźnik cyklu środków pieniężnych w dniach:

środki pieniężne x ilość dni w okresie
----------------------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży
 

Wskaźnik cyklu środków pieniężnych informuje o ilości dni, na które wystarcza gotówka w kasie i na rachunkach bankowych. Im dłuższy jest ten okres, tym większe bezpieczeństwo utrzymania płynności finansowej oraz możliwości wykorzystania nadarzających się okazji rynkowych. Ewentualna nadwyżka środków pieniężnych może zostać zagospodarowana do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, celem pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż podobnie, jak we wskaźniku cyklu kapitału obrotowego netto (wskaźnik nr 9). Przy zwiększeniu wartości sprzedaży, poziom środków pieniężnych zmniejszy się  w relacji do tej sprzedaży. Jeśli proporcjonalnie do wartości przychodów ze sprzedaży nie zwiększy się wartości środków pieniężnych, to przy danej polityce finansowej skraca się ilość dni, na które wystarcza gotówka w kasie i na rachunkach bankowych, a w następstwie powstaje niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej. Stopień pokrycia ewentualnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto przez środki pieniężne został przedstawiony we wskaźniku nr 12.

12. Stopień pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto przez środki pieniężne:

cykl inwestycji krótkoterminowych + / - stopień zaspokojenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto

Dodatnia wartość wskaźnika pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto informuje o ilości dni, które są zabezpieczone przez wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach. W przeciwnym razie, wartość tego wskaźnika wynosi zero i oznacza, że całe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto zostało zaspokojone przez wartość kapitału obrotowego netto. Jeżeli cykl konwersji gotówki (wskaźnik nr 8) zgłasza zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w wysokości przekraczającej stan tego kapitału, przedstawionego we wskaźniku cyklu kapitału obrotowego netto w dniach (wskaźnik nr 9), wówczas niezaspokojoną wartość pokrywa się ze wskaźnika cyklu środków pieniężnych przedstawionego w pozycji nr 11. Jeżeli zapotrzebowanie to wciąż jest niezaspokojone, wówczas przedsiębiorstwo zmuszone jest do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych, w celu zaspokojenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto.

Wskaźniki płynności gotówkowej

Wskaźniki płynności gotówkowej informują o ilości gotówki w kasie, na rachunkach bankowych oraz najbardziej płynnych zasobach w relacji do zapotrzebowania.

13. Dzienne gotówkowe koszty operacyjne:

koszty działalności operacyjnej [minus] amortyzacja
-------------------------------------------------------------------------
ilość dni w okresie

Wskaźnik dziennych gotówkowych kosztów operacyjnych informuje, o wysokości dziennego zapotrzebowania gotówki na pokrycie dziennych kosztów operacyjnych. W liczniku tego wskaźnika znajdują się koszty operacyjne minus amortyzacja, jako koszt odtworzeniowy, a mianownik stanowi długość okresu analitycznego. Wysokość tego wskaźnika jest składową wskaźnika zapotrzebowania na gotówkę. Wysokość tego wskaźnika winna być porównywana w czasie, lub z innymi przedsiębiorstwami działającymi w tej samej branży.

14. Wskaźnik zapotrzebowania na gotówkę:

środki pieniężne
--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
cykl konwersji gotówki x dzienne gotówkowe koszty operacyjne

Wskaźnik zapotrzebowania na gotówkę informuje o procentowym udziale ilości gotówki, jaka jest potrzebna do zaspokojenia dziennych gotówkowych potrzeb operacyjnych. Jeżeli wartość środków pieniężnych zaspokaja zapotrzebowanie na gotówkę skalkulowane, jako cykl konwersji gotówki pomnożone przez dzienne gotówkowe koszty operacyjne, oznacza to, iż wartość utrzymywanych środków pieniężnych jest wystarczająca do pokrycia gotówkowego zapotrzebowania operacyjnego. Wysokość tego wskaźnika winna oscylować w okolicach 100%. Wszystkie odstępstwa poniżej 100% oznaczają niedobór gotówki, a przeciwieństwa nadwyżki, które mogą być przeznaczone na krótkoterminowe inwestycje.

15. Saldo płynności netto:

inwestycje krótkoterminowe [minus] kredyty i pożyczki krótkoterminowe [minus] korekty

Saldo płynności netto informuje o najbardziej płynnych zasobach pieniężnych. "Definiuje się jako różnicę pieniężnych aktywów bieżących, którymi są gotówka i jej ekwiwalenty, oraz finansowych zobowiązań bieżących, takich jak kredyty, pożyczki itd. Saldo płynności netto pokazuje, jakie jest związanie gotówki znaczącymi kwotowo i nieodraczalnymi zobowiązaniami" 8. W skład korekt zostały wliczone:
.....1) zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,
.....2) inne zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych i pozostałych,
.....3) inne zobowiązania finansowe wobec jednostek pozostałych,
.....4) zobowiązania wekslowe.

16. Cykl płynności dyspozycyjnej w dniach:

saldo płynności netto
---------------------------------------------------------------------------------
dzienne gotówkowe koszty operacyjne

Wskaźnik cyklu płynności dyspozycyjnej w dniach informuje "przez ile dni przedsiębiorstwo może ponosić wydatki na działalność operacyjną, wykorzystując jedynie nadwyżkę gotówki dostępnej ponad gotówkę zamrożoną na obsługę potencjalnie wymagalnych zobowiązań finansowych. Cykl pokazuje, przez ile dni przedsiębiorstwo może wytrzymać w sytuacji całkowitego braku wpływów gotówkowych. Jest to jednocześnie czas, jaki ma ono do dyspozycji na podjęcie działań ratunkowych. Ujemny cykl interpretuje się jako zupełny brak odporności na kryzys finansowy. Długość cyklu zaś wskazuje na rozmiar deficytu dostępnej gotówki w stosunku do minimalnego czasu na podjęcie działań ratunkowych, jakim jest umownie jeden dzień" 9.

Kapitał obrotowy netto

"Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie zdeterminowane jest w dużym stopniu poziomem i strukturą kapitału obrotowego. W toku bieżącej działalności zarówno struktura, jak i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ulegają dużym wahaniom. Dzieje się to w wyniku decyzji dotyczących zakupów surowców i materiałów do produkcji, towarów, sprzedaży wyrobów gotowych, decyzji odnoszących się do ustalania terminów inkasowania należności i regulowania zobowiązań, skracania i odraczania tych terminów. (…) Zbyt niski poziom kapitału obrotowego grozi utratą płynności finansowej, natomiast zbyt wysoki może być przyczyną powstawania nieuzasadnionych dodatkowych kosztów pozyskania kapitału finansującego część majątku obrotowego bądź kosztów utraconych możliwości w sytuacji, gdy majątek ten jest finansowany kapitałem własnym. Istotne jest zatem utrzymywanie właściwego poziomu kapitału obrotowego i umiejętne sterowanie zmianami tego kapitału i źródłami jego finansowania"10...>>

Poziom kapitału obrotowego netto

Utrzymywanie określonego poziomu kapitału obrotowego netto należy do jednego z ważniejszych obszarów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Decyzje podejmowane w tym obszarze mają służyć maksymalizacji sprzedaży oraz utrzymaniu płynności finansowej. Nie może się to odbywać za wszelką cenę. Decyzje dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym winny...>>

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto

Zespół wskaźników strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto jest niejako uzupełnieniem narzędzi analitycznych w zakresie optymalizacji wielkości i struktury majątku obrotowego i służy zapewnieniu utrzymania płynności finansowej w krótkim okresie. Jednakże, kształtowanie poziomu i struktury kapitału obrotowego brutto jest znacznie trudniejsze niż samo zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa. Jak zostało to już powiedziane w górnej części strony, do ostatecznej oceny otrzymanych wyników płynności finansowej należy uzupełnić wiedzę o przyjętą przez zarząd lub właścicieli docelową strategię zarządzania płynnością finansową, a także dokonać analizy porównawczej w stosunku do przedsiębiorstw działających w danej branży oraz całość uzupełnić o sytuację makroekonomiczną ...>>

---
1W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa – Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014, s. 327.
2
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1997, s. 59.
3W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa – Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014, s. 331.
4M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN Warszawa 1999, s. 80.
5M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1997, s. 59.
6M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN Warszawa 2005, s. 148.
7M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1997, s. 95.
8D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna a Wolters Kluwer business 2009, s 117.
9Tamze, s. 179.
10M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1997, s. 73.

Pobierz pdf...>> ...............Dodaj opinię...>> ...............Prześlij opinię...>> ...............Zamów analizę...>>


Zobacz również:
Analiza wskaźnikowa  Struktury  Płynności dynamicznej  Zadłużenia  Sprawności działania • Pracy  Rentowności  Ryzyka  Rynku  Uzupełnienie
Analiza sprawozdań  Bilans  Rachunek zysków i strat - porównawczy • kalkulacyjny  Rachunek przepływów pieniężnych  Zestawienie zmian w kapitale własnym
Prognoza sprawozdań  Aktywa bilansu  Pasywa bilansu  Rachunek zysków i strat
Optymalizacja finansowa  Rachunku zysków i strat  Struktury aktywów  Struktury pasywów.
Wycena przedsiębiorstwa  metoda DCF  metoda APV  metoda EVA
Inwestycje
 • Rzeczowe  Finansowe  Średni ważony koszt kapitału WACC  Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
Analiza • Piramidalna  Model Du Ponta  Dyskryminacyjna  System wczesnego ostrzegania  Wzorcowe układy nierówności wskaźników


Witryna: Analizy - Prognozy Finansowe wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analizy - Prognozy Finansowe wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies...>>