ANALIZY - PROGNOZY  FINANSOWE

Analiza płynności finansowej

"W długim okresie to rentowność jest podstawą płynności finansowej, a nie odwrotnie."
W. Gabrusewicz

Analiza płynności finansowej to nic innego, jak ciągłe badanie i monitorowanie zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. "Utrzymywanie płynności finansowej jest jednym z najważniejszych celów zarządzania finansami przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Posiadanie płynności finansowej jest warunkiem sprawnego przebiegu bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może bowiem osiągać zysk, lecz bez środków pieniężnych nie może prowadzić działalności gospodarczej. W skrajnych przypadkach przedsiębiorstwo może, mimo generowania zysku, mieć trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań i – odwrotnie – przedsiębiorstwo, które ponosi stratę, nie musi mieć większych problemów ze spłatą bieżących zobowiązań. (…) Płynność finansowa jest więc wyznaczana przez stopień płynności aktywów obrotowych i stopień wymagalności zobowiązań bieżących. (…) W celu zachowania płynności finansowej powinna być utrzymywana odpowiednia relacja między wpływami i wydatkami środków pieniężnych, tak aby osiągane na bieżąco wpływy pokryły niezbędne wydatki. Powinna przy tym istnieć pewna rezerwa, środków pieniężnych, która pozwoli na wywiązanie się z bieżących zobowiązań w razie zachwiania w spłatach należności"12. A nawet chwilowa utrata płynności finansowej w pierwszej kolejności naraża przedsiębiorstwo na dodatkowe koszty związane z koniecznością zapłaty karnych odsetek od niezapłaconych zobowiązań, utratę wizerunku firmy i pozycji strategicznej w relacjach z kontrahentami, a dopiero w ostateczności sprowadza na przedsiębiorstwo widmo bankructwa. Pojęcie płynności finansowej nie jest równoznaczne wypłacalności finansowej, która oznacza zdolność przedsiębiorstwa do pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem (określana również jako płynność finansowa długoterminowa)11. "Należy jednak zaznaczyć, że w długim okresie to rentowność jest podstawą płynności finansowej, a nie odwrotnie. Osiąganie bowiem zysku i posiadanie zdolności do jego generowania w przyszłości jest najlepszym sposobem zabezpieczenia płynności finansowej. Natomiast płynność finansowa niekoniecznie musi przyczyniać się do wzrostu rentowności"1. Wskaźniki płynności finansowej charakteryzują się przyjętymi wartościami normatywnymi, przedziałami i poziomami, które należy zachowywać, aby utrzymać płynność finansową. "Trzeba jednak dodać, że nie ma zgodności w literaturze przedmiotu, co do wysokości tych normatywów. (...) Wydaje się, że przyjęcie jako jednej z baz porównań standardów płynności pozwala firmie ocenić swoją pozycję na tle ogólnie przyjętych w gospodarce reguł. Natomiast odchylenia od tych reguł mogą mieć różne przyczyny. Tkwią one m. in. w specyfice branży, w zmieniających się warunkach otoczenia, w przyjętej przez firmę strategii finansowej itp. Standardy te nie są jedyną bazą odniesienia, oprócz nich przyjmuje się do oceny wskaźniki płynności z okresów poprzednich oraz wskaźniki innych firm z branży. Toteż wykorzystanie ich w ocenie płynności finansowej nie prowadzi do błędnych wniosków i uchybień"2. "Reasumując, należy stwierdzić, iż utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa wymaga ciągłego monitorowania i analizowania przede wszystkim dopływu gotówki do przedsiębiorstwa, wysokości i zasadności ponoszonych wydatków, a także odpowiednich relacji majątkowo-kapitałowych, aby można było określić, czy w ustalonym czasie zostaną spłacone wymagane zobowiązania"3.

Wskaźniki płynności finansowej

1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (trzeci stopnień płynności finansowej):

aktywa bieżące
-----------------------------------------
pasywa bieżące

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (z ang.: current ratio) informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań w oparciu o aktywa bieżące. Wartość tego wskaźnika wyjaśnia również poziom kapitału obrotowego netto, na podstawie którego przedsiębiorstwo może rozwijać działalność operacyjną. Zgodnie z literaturą przedmiotu, której autorzy nie są do końca zgodni, co do optymalnej wysokości przedziału tego wskaźnika "zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach 1,2 – 2,0, co oznacza, że zachowanie równowagi finansowej firmy wymaga, aby wielkość aktywów bieżących była około dwa razy większa niż kwota bieżących pasywów, przy czym minimum bezpieczeństwa finansowego określa poziom wskaźnika równy 1,2”4. "Nadmiernie wysoka lub nadmiernie niska wartość wskaźnika bieżącego powinna skłaniać kierownictwo przedsiębiorstwa do zbadania przyczyn takiego kształtowania się omawianej relacji. Niski wskaźnik oznacza bowiem, że firma działa z dnia na dzień i nie posiada wystarczających zasobów gotówkowych dla uregulowania bieżących zobowiązań. Natomiast im większy jest wskaźnik płynności bieżącej, tym mniejszy jest udział zobowiązań bieżących w finansowaniu cyklu eksploatacyjnego. Nadmiernie wysoki wskaźnik płynności świadczy o tzw. nadpłynności finansowej, która ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy wynika z dużego poziomu gotówki okresowo ulokowanej w krótkoterminowych papierach wartościowych przynoszących określone dochody”5. Ponadto, utrzymując poziom tego wskaźnika, poniżej przyjętego minimum, oczekuje się oszczędności w postaci utrzymywania niskiego poziomu aktywów obrotowych, zabezpieczających bieżące zobowiązania. Zbyt wysoki jego poziom, przekraczający wartość 2,0, może świadczyć o nieumiejętnym gospodarowaniu zasobami i zbyt ostrożnej polityce majątkowo-kapitałowej. Jako korektę ostatecznej oceny wskaźnika bieżącej płynności finansowej można zastosować wycenę zapasów, szybkość ich rotacji w porównaniu do czasu płatności zobowiązań.

2. Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej (drugi stopnień płynności finansowej):

inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe
-----------------------------------------------------------------------------------------
pasywa bieżące

Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej (z ang.: quick ratio), zwany również wskaźnikiem szybkim, jest zaostrzoną wersją wskaźnika bieżącej płynności finansowej. W mianowniku tego wskaźnika występują również bieżące pasywa, lecz wartość licznika stanowią tylko inwestycje krótkoterminowe i należności krótkoterminowe. Czyli od wartości licznika zostały odliczone zapasy, jako majątek trudniej zbywalny i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, jako koszty przyszłych okresów. Optymalny poziom tego wskaźnika powinien mieścić się w przedziale 0,8 – 1,2. Jednakże, jak pisze M. Sierpińska "…wskaźnik wyższy niż 1,0 zapewnia, iż firma jest w stanie na bieżąco regulować zobowiązania krótkoterminowe. Praktyka jednak dowodzi, że nie istnieje idealny wskaźnik, który mógłby stanowić bazę doniesienia. To, co dla jednej firmy jest dobre, dla innej niedorzeczne, gdyż poziom tego wskaźnika jest zmienny w czasie i zależy od specyfiki branży i polityki finansowej zarządu spółki”6. W interpretacji tego wskaźnika funkcjonują analogiczne reguły, jak przy wskaźniku bieżącej płynności finansowej. To znaczy, że dobrze jest utrzymywać jego bezpieczny poziom, lecz chwilowe odstępstwa od oczekiwanych poziomów nie grożą od razu katastrofą finansową.

3. Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej (pierwszy stopnień płynności finansowej):

inwestycje krótkoterminowe
--------------------------------------------------
pasywa bieżące

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej (z ang.: treasury ratio). Przedstawia poziom możliwości uregulowania zobowiązań bieżących przez upłynnienie krótkoterminowych inwestycji, bez konieczności upłynnienia aktywów obrotowych, które są zaangażowane w działalności operacyjnej13. Utrzymywanie pewnej kwoty środków pieniężnych w gotówce i innych inwestycjach krótkoterminowych, jest naturalną konsekwencją sytuacji nagłych. Autor ma na myśli zarówno sytuacje trudne, czyli zatory płatnicze oraz sytuacje okazjonalne, czyli możliwość szybkiego zarobkowania, dla tych, co mają do dyspozycji gotówkę.

4. Wskaźnik płynności gotówkowej:

środki pieniężne
--------------------------------------------------
pasywa bieżące

Ostatnim wskaźnikiem z tej grupy płynności finansowej, jest wskaźnik płynności gotówkowej (z ang.: cash  to current liabilities ratio). Wskaźnik ten przedstawia zdolność przedsiębiorstwa do uregulowania zobowiązań bieżących za pomocą najbardziej płynnych aktywów obrotowych, stanowiących bezpośrednio dostępne środki pieniężne. Przy czym stan środków pieniężnych nie tyle wpływa na płynność finansową, ile na zdolności płatnicze przedsiębiorstwa. Dlatego dla wskaźnika płatności gotówkowej nie ma określonych wartości granicznych14. Generalnie przyjmuje się ograniczenie wartości zasobów gotówki w przedsiębiorstwie do niezbędnego minimum.

Wskaźniki cyklu kasowego - konwersji gotówki

Kolejne pięć wskaźników z drugiej grupy płynności finansowej, wpływają na cykl kasowy (konwersji gotówki) i charakteryzują się raczej zmiennością w czasie, niż konkretnymi normami, czy wskazaniami oraz dużą zależnością branżową. Przy interpretacji wyników wskaźników cyklu, należy zwrócić uwagę na przyjęty trend zmian. Czy wpływa on na skrócenie, czy na wydłużenie cyklu kasowego. Oczywistym jest fakt, że szybciej krążąca gotówka zgłasza mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto, co wpływa na tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność. Wykorzystując wskaźniki cyklu należy zwrócić uwagę, by ilość dni w badanym okresie była zgodna z okresem analitycznym i dokładnie taka sama we wszystkich wskaźnikach.

5. Wskaźnik cyklu zapasów w dniach:
Do wyliczenia wskaźnika cyklu zapasów w dniach można zastosować dwie metody obliczeniowe, różniące się zastosowaniem odmiennego mianownika:

zapasy x ilość dni w okresie
-----------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży

Przyjęcie przychodów netto ze sprzedaży i wykorzystanie również tej metody do wyliczenia cyklu kapitału obrotowego netto w dniach obrotu, pozwala na ujednolicenie podstawy obu wskaźników i poprawne wyliczenie wskaźnika zaspokojenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto w dniach obrotu. Interpretacja obu wskaźników cyklu zapasów jest analogiczna i oczekiwany kierunek zmian obu wskaźników powinien zmierzać do maksymalnie krótkiego cyklu, co pozytywnie wpływa na skrócenie cyklu konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność.

zapasy x ilość dni w okresie
-----------------------------------------------------------------
koszty działalności operacyjnej

W drugiej metodzie obliczeniowej, w mianowniku zostały wykorzystane koszty działalności operacyjnej, ze względu na niepotrzebne zaniżanie wartości wskaźnika marżą na sprzedaży (i wykorzystaniem przychodów netto ze sprzedaży), która jest doliczana przy sprzedaży towarów i produktów. Jednakże metoda ta, nie sprawdza się w kalkulacji stopnia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. W związku z powyższym, autor strony jest zwolennikiem korzystania z pierwszej metody obliczeniowej. Interpretacja otrzymanych wyników obu metod obliczeniowych jest zbieżna, czyli im mniejsza wartość wskaźnika, tym szybciej krążące zapasy, przyczyniają się do szybszego obrotu gotówki, co pozytywnie wpływa na skrócenie cyklu konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność.

6. Wskaźnik cyklu należności w dniach:

należności x ilość dni w okresie
-------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży

Wysokość wskaźnika cyklu należności uzależniona jest w dużej mierze od należności handlowych i przyjętej polityki zarządzania tymi należnościami. Utrzymywanie wysokiego poziomu tego wskaźnika wpływa niekorzystnie na cykl konwersji gotówki, ale jest nierozerwalnie związana z różnego rodzaju akcjami marketingowymi, udzielanymi rabatami i bonusami w postaci odroczonego terminu płatności (kredytu kupieckiego). Pomimo wydłużania terminów płatności i negatywnego oddziaływania tego wskaźnika na cykl konwersji gotówki, to rzeczywistość gospodarcza wymusza podejmowanie takich działań. Interpretacja wskaźnika cyklu należności jest analogiczna, jak wskaźnika cyklu zapasów i oczekiwany kierunek zmian tego wskaźnika powinien zmierzać do maksymalnie krótkiego cyklu, co pozytywnie wpływa na skrócenie cyklu konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność.

7. Wskaźnik cyklu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w dniach:

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe x ilość dni w okresie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży

Wskaźnik cyklu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych informuje o ilości dni na które gotówka jest zamrażana w rozliczeniach międzyokresowych czynnych i pozostałych aktywach8. W literaturze przedmiotu często pomijana jest wartość tego wskaźnika zapewne ze względu na jego marginalne znaczenie dla płynności finansowej. Jednakże, za względu na poprawność wyliczenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, wskaźnik ten został uwzględniony w niniejszej kalkulacji. Ponadto, jak pisze D. Wędzki, można wskazać argumenty za uwzględnieniem tego cyklu w cyklu konwersji gotówki9.

8. Cykl operacyjny:

cykl zapasów + cykl należności + cykl krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

Cyklem operacyjnym jest suma długości cyklu zapasów, cyklu należności oraz cyklu pozostałych aktywów określany również mianem cyklu kapitału obrotowego brutto.

9. Okres płacenia zobowiązań w dniach:
Odwrotną prawidłowością charakteryzuje się wskaźnik okresu płacenia zobowiązań. Czyli, dłuższy cykl płacenia zobowiązań wpływa na skrócenie cyklu konwersji gotówki. Oznacza to, że dłużej niezapłacone zobowiązania (nieoprocentowane i nieprzeterminowane), pozwalają dłużej korzystać z najtańszego kredytu, jaki funkcjonuje na rynku (kredyt kupiecki). Z zasady, zobowiązania powinny być płacone w ostatnim dniu wynegocjowanego terminu płatności (im dłuższy, tym lepiej). W praktyce rynkowej duże przedsiębiorstwa wykorzystują swoją mocną pozycję strategiczną, wymuszając na mniejszych przedsiębiorcach ponadprzeciętnie długie terminy płatności. Czyli im mocniejsza pozycja strategiczna przedsiębiorstwa, tym większe możliwości negocjacyjne w relacjach z kontrahentami. Interpretacja wskaźnika cyklu płacenia zobowiązań jest odwrotna, jak poprzednich wskaźników cyklu i oczekiwany kierunek zmian tego wskaźnika powinien zmierzać do maksymalnie długiego cyklu, co wpływa na skrócenie cykl konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność. W działalności handlowej (poprzez zapłaty gotówkowe przy sprzedaży towaru, a odroczone terminy płatności przy jego zakupie) często zdarza się, że wartość tego wskaźnika jest na tyle wysoka, że doprowadza do ujemnej wartości wskaźnika cyklu konwersji gotówki i w następstwie, wskaźnik cyklu konwersji gotówki nie zgłasza zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, ponieważ do finansowania działalności bieżącej wystarczają zobowiązania bieżące.

stan zobowiązań x ilość dni w okresie
----------------------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży

Interpretacja wskaźnika cyklu płacenia zobowiązań powinna zmierzać do maksymalnie długiego cyklu płacenia zobowiązań, co pozytywnie wpłynie na skrócenie cyklu konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność. 

10. Cykl kasowy - konwersji gotówki: 
Podsumowaniem grupy wskaźników cyklu jest cykl kasowy, zwany również cyklem konwersji gotówki, lub cyklem kapitału obrotowego netto. Wskaźnik ten może być wyliczony w dwóch wersjach. Jako różnica cyklu operacyjnego i okresu płacenia zobowiązań, przedstawiony poniżej:

cykl operacyjny [minus] okres płacenia zobowiązań

Oraz jako suma cyklu zapasów, należności i rozliczeń międzyokresowych, skorygowana o okres płacenia zobowiązań. Wzór przedstawiono poniżej:

cykl zapasów + cykl należności + cykl krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych [minus] okres płacenia zobowiązań

Obie wersje można przedstawić jako zamianę gotówki w procesie zakupu materiałów, niezbędnych do produkcji. Następnie, w procesie produkcji zamiany na produkty, zapasy i w konsekwencji, w procesie sprzedażny zamiany na należności, by ostatecznie należności zamienić na gotówkę i zacząć cały cykl od początku. Im szybciej przebiegnie cały proces, tym więcej sprzedanych produktów i większy wypracowany zysk na sprzedaży. Wartość tego wskaźnika zgłasza zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto i podlega porównaniu ze wskaźnikiem cyklu kapitału obrotowego w dniach obrotu.

Schemat 1. Cykl kasowy

Cykl kasowy

Źródło: opracowano na podstawie: W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa – Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014, s. 359.

11. Cykl kapitału obrotowego netto w dniach obrotu:

kapitał obrotowy netto x ilość dni w okresie
----------------------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży
 

Wskaźnik cyklu kapitału obrotowego netto w dniach obrotu informuje o ilości dni, na które jest zabezpieczenie w postaci kapitału obrotowego netto. Otrzymaną wartość wskaźnika należy porównać z wartością wskaźnika cyklu kasowego (konwersji gotówki). Dodatnia wartość z różnicy porównanych wskaźników będzie oznaczać nadmiar kapitału obrotowego netto, zaś wartość ujemna jego niedobór i konieczność zabezpieczenia ewentualnych braków przez środki pieniężne, lub kredyt krótkoterminowy. "Przy zwiększeniu sprzedaży poziom kapitału obrotowego netto zmniejszy się  w relacji do tej sprzedaży. Jeśli proporcjonalnie do obrotu nie zwiększy się kapitału obrotowego netto, to przy danej polityce finansowej powstaje niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej”7.

12. Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto:

kapitał obrotowy netto
------------------------------------------ x 100
cykl kasowy

Wskaźnik ten przedstawia procentowe zabezpieczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Oznacza to, że optymalny poziom tego wskaźnika powinien być racjonalny i oscylować na granicy 100%. Wyraźnie dodatnie przekroczenia granicy 100% w długim okresie czasu, mogą oznaczać konserwatywną strategię finansowania działalności bieżącej, a ujemne agresywną. Ze względu na jego dużą zmienność, podążającą wraz ze zmieniającą się wartością sprzedaży. Wysokość tego wskaźnika powinna być stale kontrolowana i ściśle dostosowana do zmieniających się warunków sprzedaży, otoczenia i koniunktury gospodarczej.

13. Nadwyżka kapitału obrotowego netto w daniach:

cykl kapitału obrotowego netto [minus] cykl kasowy

Wskaźnik ten informuje o ilości dni, na które kapitał obrotowy netto przewyższa zgłoszone przez cykl kasowy zapotrzebowanie. W przeciwnym razie, informuje o braku nadwyżki kapitału obrotowego netto. Ze względu na jego dużą zmienność, podążającą wraz ze zmieniającą się wartością sprzedaży. Wysokość tego wskaźnika powinna być racjonalna, stale kontrolowana i ściśle dostosowana do zmieniających się warunków sprzedaży, otoczenia i koniunktury gospodarczej.

14. Niedobór kapitału obrotowego netto w daniach:

cykl kasowy [minus] cykl kapitału obrotowego netto

Wskaźnik informuje o ilości dni, na które brakuje kapitału obrotowego netto. W tej sytuacji zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto musi zostać zaspokojone przez cykl środków pieniężnych, lub kredyty krótkoterminowe. Niedobry kapitału obrotowego negatywnie wpływają na płynność finansową, lecz przyczyniają się do poprawienia rentowności. W konsekwencji oznacza to, że utrzymywanie optymalnego poziomu kapitału obrotowego netto rozgrywa się w obszarze zysk / ryzyko.

15. Wskaźnik cyklu środków pieniężnych w dniach:

środki pieniężne x ilość dni w okresie
----------------------------------------------------------------------------
przychody netto ze sprzedaży

Wskaźnik cyklu środków pieniężnych informuje o ilości dni, na które wystarcza środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych. Czyli najbardziej płynnych zasobów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Im dłuższy jest ten okres, tym większe bezpieczeństwo utrzymania natychmiastowej płynności finansowej oraz możliwości wykorzystania nadarzających się okazji rynkowych. Ewentualna nadwyżka środków pieniężnych może zostać zagospodarowana do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, celem pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż podobnie, jak we wskaźniku cyklu kapitału obrotowego netto (wskaźnik nr 11). Przy zwiększeniu wartości sprzedaży, poziom środków pieniężnych zmniejszy się  w relacji do tej sprzedaży. Jeśli proporcjonalnie do wartości przychodów ze sprzedaży nie zwiększy się wartości środków pieniężnych, to przy danej polityce finansowej skraca się ilość dni, na które wystarcza środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, a w następstwie powstaje niebezpieczeństwo utraty natychmiastowej płynności finansowej. Stopień pokrycia ewentualnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto przez środki pieniężne został przedstawiony we wskaźniku nr 16.

16. Stopień pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto przez środki pieniężne:

niedobór kapitału obrotowego netto + cykl środków pieniężnych

Wartość wskaźnika przekraczająca zero informuje o ilości dni, które są zabezpieczone przez środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. W przeciwnym razie, wartość tego wskaźnika wynosi zero i oznacza, że całe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto zostało zaspokojone przez wartość kapitału obrotowego netto. Jeżeli cykl kasowy (konwersji gotówki) zgłasza zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w wysokości przekraczającej stan tego kapitału, przedstawionego we wskaźniku cyklu kapitału obrotowego netto w dniach (wskaźnik nr 11), wówczas niezaspokojoną wartość pokrywa się ze wskaźnika cyklu środków pieniężnych przedstawionego w pozycji nr 15. Jeżeli zapotrzebowanie to wciąż jest niezaspokojone, wówczas przedsiębiorstwo zmuszone jest do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych, w celu zaspokojenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto i pojawia się pozostały niedobór kapitału obrotowego netto w dniach w pozycji 17.

17. Pozostały niedobór kapitału obrotowego netto w dniach:

niedobór kapitału obrotowego netto [minus] stopień pokrycia przez środki pieniężne

Pozostały niedobór kapitału obrotowego netto jest różnicą pomiędzy zgłaszanym niedoborem i dostępnymi środkami pieniężnymi. W konsekwencji oznacza to, że przedsiębiorstwo jest zmuszone zaspokoić zgłaszane zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto z innych źródeł (np. z kredytów krótkoterminowych). 

Kapitał obrotowy netto

Zarządzanie kapitałem obrotowym netto należy do jednego z ważniejszych obszarów decyzji finansowych, które mają służyć maksymalizacji sprzedaży oraz utrzymywaniu optymalnego poziomu płynności finansowej10 ...»

Poziom kapitału obrotowego netto

Ciągłe zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto narzucają potrzebę stałego śledzenia poziomu tego kapitału i wielkości jego zmian ...»

Kapitał obrotowy brutto

Kapitał obrotowy brutto jest tą częścią kapitałów, która jest zaangażowana w finansowanie działalności bieżącej (aktywów bieżących) przedsiębiorstwa ...»

DO GÓRY ...^ 


Bibliografia:

W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa – Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014, s. 327.
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1997, s. 59.
W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa – Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014, s. 331.
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN Warszawa 1999, s. 80.
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1997, s. 59.
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN Warszawa 2004, s. 148.
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1997, s. 95.
D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna a Wolters Kluwer business 2009, s 117.
Tamze, s. 179.
10 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN Warszawa 2004, s. 153.
11 Zob. Tamże, s. 145.
12 E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2014, s. 221 - 222.
13;14 Tamże, s. 224 - 225.

Pobierz pdf ...............Dodaj opinię ...............Zgłoś błąd  ...............Zamów analizę 


Zobacz również:

Analiza wskaźnikowa  Struktury  Płynności Dynamicznej  Zadłużenia  Sprawności działania • Pracy  Rentowności  Ryzyka  Rynku  Uzupełnienie
Analiza sprawozdań  Bilans  Rachunek zysków i strat - porównawczy • kalkulacyjny  Rachunek przepływów pieniężnych  Zestawienie zmian w kapitale własnym
Prognoza sprawozdań  Aktywa bilansu  Pasywa bilansu  Rachunek zysków i strat
Optymalizacja finansowa  Rachunku zysków i strat  Struktury aktywów  Struktury pasywów.
Wycena przedsiębiorstwa  metoda DCF  metoda APV  metoda EVA
Inwestycje
 • Rzeczowe  Finansowe  Średni ważony koszt kapitału WACC  Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
Analiza • Piramidalna  Model Du Ponta  Dyskryminacyjna  System wczesnego ostrzegania  Wzorcowe układy nierówności wskaźników


Witryna: Analizy - Prognozy Finansowe wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analizy - Prognozy Finansowe wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »