ANALIZY - PROGNOZY  FINANSOWE

Analiza zestawienia zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym jest szczegółowym przedstawieniem i rozwinięciem pozycji bilansowej "Kapitał własny”. Prezentuje zaistniałe zmiany oraz kierunki zmian, pomiędzy poszczególnymi pozycjami kapitałów własnych. "Szczególnie istotne jest obowiązkowe wykazanie w zestawieniu zmian w kapitale własnym wszystkich przychodów i kosztów odnotowanych w trakcie okresu sprawozdawczego w jego wyniku finansowym netto, również tych, które są odnoszone jako zmiany w kapitale własnym. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest potrzeba dokładnej oceny zmian sytuacji finansowej pomiędzy dwoma dniami bilansowymi1”. 

Przedstawione zestawienie zmian w kapitale własnym, zostało dostosowane do potrzeb analitycznych. Pełny zakresy informacji wykazywanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym, o którym mowa w art. 45 Ustawy o rachunkowości, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji jest dostępne do wglądu w załączonej Ustawie o rachunkowości (zobacz). Zamysłem autora strony było przedstawienie maksymalnie dużo informacji zawartych w zestawieniu, w związku z czym, prezentowane zestawienie zmian w kapitale własnym zostało tylko w niewielkim stopniu skorygowane, lecz na życzenie Zamawiającego oraz ze względu na szczególne wymagania analityczne, autor dostosowuje zakres informacji zawarty w zestawieniu do potrzeb analitycznych i oczekiwań Zamawiających, by pominąć informacje drugorzędne, a skupić uwagę na najistotniejszych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Oczywiście w celu zwiększenia przejrzystości otrzymanych wyników można skorygować prezentację, ograniczając się wyłącznie do głównych podgrup zestawienia, lub do pozycji zawierających istotne, ze względów analitycznych dane finansowe. Każdorazowo autor prac analitycznych załącza strukturę wybranych podgrup zestawienia zmian w kapitale własnym w postaci liczbowej oraz graficznej. Autor strony analizuje kolejne pozycje zestawienia metodą "od ogółu do szczegółu", stawiając każdorazowo pytanie: dlaczego? Pozwala to na pomijanie pozycji nieistotnych lub mało istotnych.

Każdorazowo analiza zestawienia zmian w kapitale własnym składa się z następujących obliczeń:
.......1) średnia arytmetyczna wartość w analizowanym okresie,
.......2) odchylenie o podstawie łańcuchowej: Ot1 – Ot-1, Ot2 – Ot1, Ot3 – Ot2,
.......3) odchylenie o podstawie stałej: Otn – Ot0,
.......4) średnia arytmetyczna wartość odchylenia,
.......5) dynamika o podstawie łańcuchowej: it1 : it-1 x 100,
.......6) dynamika o podstawie stałej: itn : it0 x 100,
.......7) średnia arytmetyczna dynamika w analizowanym okresie,
.......8) struktura sprawozdania, dostosowana indywidualnie do sprawozdania: at1 : at0 x 100,
.......9) średnia arytmetyczna struktura w analizowanym okresie,
.......10) zmiana struktury o podstawie łańcuchowej w analizowanym okresie: at1 – at0,
.......11) zmiana struktury o podstawie stałej w analizowanym okresie: atn – at0.

Praktyczne zastosowanie przedstawionych obliczeń można zobaczyć w przykładowej analizie finansowej spółki "Przykład" S.A. w latach 2001 - 2005 – zobacz

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
......- korekty błędów podstawowych
Ia. Kapitał własny po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
...1.1. Zmiany kapitału podstawowego
......a) zwiększenia z tytułu:
.........- emisja akcji
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
...2.1. Zamian należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego
......a) zwiększenia z tytułu:
......b) zmniejszenia z tytułu:
2.2. Należne wpłaty na kapitał podst. na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
......a) zwiększenie
......b) zmniejszenie
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
...4.1. Zmiany kapitału zapasowego
......a) zwiększenia z tytułu:
.........- podziału zysku (ustawowo)
.........- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
.........- z PFRON
......b) zmniejszenia z tytułu:
.........- pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
...5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
......a) zwiększenie z tytułu:
......b) zmniejszenie z tytułu:
.........- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
...6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
......a) zwiększenie z tytułu:
.........- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku
......b) zmniejszenie z tytułu:
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
...7.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
.........- korekty błędów podstawowych
...7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po kor
......b) zmniejszenie zysku z tytułu:
.........- dywidenda dla akcjonariuszy
.........- przeznaczenie na kapitał rez. z podziału zysku
...7.3 Zmiany zysku z lat ubiegłych
......a) zwiększenie zysku z tytułu:
......b) zmniejszenie zysku z tytułu:
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
.........- korekty błędów podstawowych
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
...7.7. Zmian straty z lat ubiegłych
......a) zwiększenie straty z tytułu:
......b) zmniejszenie straty z tytułu:
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
......a) zysk netto
......b) strata netto
......c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał własny po uwzględnieniu prop. podziału zysku (pokrycia straty)

DO GÓRY ...^ 


Bibliografia:

1 Opracowano na podstawie: Redaktor naukowy Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2007, s 488. 

Pobierz pdf...............Dodaj opinię..............Prześlij opinię...............Zamów analizę


Zobacz również:

Analiza wskaźnikowa  Struktury  Płynności finansowej  Dynamicznej  Zadłużenia  Sprawności działania • Pracy  Rentowności  Ryzyka  Rynku  Uzupełnienie
Analiza sprawozdań  Bilans  Rachunek zysków i strat - porównawczy • Rachunek zysków i strat - kalkulacyjny  Rachunek przepływów pieniężnych
Prognoza sprawozdań  Aktywa bilansu  Pasywa bilansu  Rachunek zysków i strat
Optymalizacja finansowa  Rachunku zysków i strat  Struktury aktywów  Struktury pasywów.
Wycena przedsiębiorstwa  metoda DCF  metoda APV  metoda EVA
Inwestycje
 • Rzeczowe  Finansowe  Średni ważony koszt kapitału WACC  Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
Analiza • Piramidalna  Model Du Ponta  Dyskryminacyjna  System wczesnego ostrzegania  Wzorcowe układy nierówności wskaźników


Witryna: Analizy - Prognozy Finansowe wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analizy - Prognozy Finansowe wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies...>>