Analiza płynności dynamicznej

Przyrost gotówki z działalności operacyjnej lepiej wyraża „solidność” firmy niż sama kwota zysku.
M. Sierpińska

W zestawie wskaźników płynności dynamicznej został wykorzystany rachunek przepływów pieniężnych w relacji do wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. „Przepływ gotówki służy do strumieniowej (dynamicznej) oceny płynności finansowej. Ocena statyczna, oparta na danych bilansowych ma charakter ograniczony. Jest ona ustalona na podstawie wielkości zasobowych (stanu na dany moment bilansowy). Przyrost gotówki z działalności operacyjnej lepiej wyraża „solidność” firmy niż sama kwota zysku” [1]. Z zasady przyjmuje się, że wszystkie znaczące decyzje finansowe winny być oparte na wynikach z rachunku przepływów pieniężnych. Ewentualnie na wartościach zasobowych i maksymalnie długim okresie porównawczym.

Wskaźniki wydajności gotówkowej

Przedstawiona grupa wskaźników wydajności gotówkowej informuje o ilości wygenerowanej gotówki w trakcie roku obrotowego w relacji do wybranych pozycji rachunku zysków i strat i bilansu.

1. Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży:

przepływy z działalności operacyjnej
——————————————————————- x 100
przychody ze sprzedaży

Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży przedstawia stopień wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej przez przychody ze sprzedaży. Wyższa wartość tego wskaźnika oznacza więcej gotówki zrealizowanej ze sprzedaży i wyższe bezpieczeństwo utrzymania płynności finansowej.

2. Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku:

przepływy z działalności operacyjnej
——————————————————————- x 100
zysk z działalności operacyjnej

Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku przedstawia stopień wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej. Informuje o ilości gotówki, jaka wpłynęła z wypracowanego zysku z działalności operacyjnej. Wyższa wartość tego wskaźnika informuje o wyższym stopniu zysku ze sprzedaży gotówkowej.

3. Wskaźnik gotówkowej wydajności majątku:

przepływy z działalności operacyjnej
——————————————————————- x 100
majątek ogółem

Wskaźnik gotówkowej wydajności majątku informuje o stopniu wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej przez majątek ogółem. Informuje o efektywności gotówkowej majątku. Wskaźnik ten najbardziej stabilnym miernikiem wydajności majątku. Pogłębione informacje o efektywności majątkowej przedstawiają kolejne dwa wskaźniki wydajności.

4. Wskaźnik gotówkowej wydajności majątku trwałego:

przepływy z działalności operacyjnej
——————————————————————- x 100
majątek trwały

Wskaźnik gotówkowej wydajności majątku trwałego informuje o stopniu wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej przez majątek trwały. Informuje o efektywności gotówkowej majątku trwałego.

5. Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego:

przepływy z działalności operacyjnej
——————————————————————- x 100
majątek obrotowy

Interpretacja wskaźnika wydajności gotówkowej majątku obrotowego jest analogiczna, jak wskaźnika gotówkowej wydajności majątku ogółem i majątku trwałego. Jednakże z tą różnicą, iż odnosi się ona wyłącznie do majątku obrotowego, czyli majątku bezpośrednio zaangażowanego w produkcję podstawową i odpowiada na pytanie o stopień wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej z majątku obrotowego. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż wartość tego wskaźnika będzie reagowała również na zmiany w wartości majątku obrotowego.

Wskaźniki wystarczalności gotówkowej

Grupa wskaźników wystarczalności gotówkowej zestawia przepływy z działalności operacyjnej z wybranymi pozycjami bilansu i wydatkami z nim związanymi. Odpowiada na pytanie: czy, ewentualnie, w jakim stopniu przepływy z działalności operacyjnej pokrywają mianownik wskaźnika? Im wyższa jest wartość otrzymanego wyniku, tym w większym stopniu jest zabezpieczony mianownik.

6. Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej:

przepływy z działalności operacyjnej
————————————————————————————————————————————————————————————- x 100
spłata kredytów i pożyczek + wypłata dywidend + zakup majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych

Wysokość wskaźnika wystarczalności gotówkowej informuje o wystarczalności wygenerowanej gotówki z podstawowej działalności operacyjnej, do pokrycia wydatków z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek, wypłaty dywidend zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli wartość tego wskaźnika przekracza 100%, oznacza to, iż działalność operacyjna generuje wystarczającą ilość gotówki do pokrycia przedstawionych wydatków.

7. Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań ogółem:

przepływy z działalności operacyjnej
——————————————————————- x 100
zobowiązania ogółem

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę długów ogółem informuje o procentowym udziale przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej pokrywających zobowiązania ogółem. Otrzymany wynik odpowiada na pytanie: jaki procent zobowiązań ogółem pokrywają gotówkowe przepływy z działalności operacyjnej? Wyższa wartość tego wskaźnika informuje o większym zabezpieczeniu zobowiązań ogółem przez gotówkowe przepływy z działalności operacyjnej.

8. Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań długoterminowych:

przepływy z działalności operacyjnej
—————————————————————————– x 100
zobowiązania długoterminowe ogółem

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę długów długoterminowych niesie pogłębione informacje w relacji do wskaźnika wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę długów ogółem. Z tą różnicą, iż otrzymany wynik odpowiada na pytanie: jaki procent zobowiązań długoterminowych pokrywają gotówkowe przepływy z działalności operacyjnej? Wyższa wartość tego wskaźnika informuje o większym zabezpieczeniu zobowiązań długoterminowych przez gotówkowe przepływy z działalności operacyjnej.

9. Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań bieżących:

przepływy z działalności operacyjnej
——————————————————————- x 100
zobowiązania bieżące

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań bieżących informuje o poziomie zaspokojenia zobowiązań bieżących przez gotówkowe przepływy z działalności operacyjnej. Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższy stopień gotówkowego zabezpieczenia pasywów bieżących.

10. Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych:

przepływy z działalności operacyjnej
————————————————————————————————- x 100
wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informuje o poziomie sfinansowania tych wydatków, przez gotówkowe przepływy z działalności operacyjnej.

Dodatkowe wskaźniki gotówkowe

11. Wskaźnik udziału zysku netto w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej:

zysk netto
——————————————————————- x 100
przepływy z działalności operacyjnej

Wskaźnik udziału zysku netto w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej informuje o udziale zysku netto w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej. Drugą wartością wpływającą na ogół przepływów z działalności operacyjnej są korekty, które przy braku zysku, czy jego niskim poziomie będą wpływać na wartość przepływów z działalności operacyjnej. W związku z czym, przy interpretacji tego wskaźnika należy wziąć pod uwagę zmiany obu składowych wskaźnika.

12. Wskaźnik udziału amortyzacji w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej:

amortyzacja
——————————————————————- x 100
przepływy z działalności operacyjnej

Wskaźnik udziału amortyzacji w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej informuje o procentowym udziale amortyzacji w tych przepływach. Przedstawia informacje o poziomie niewydatkowych wpływów pieniężnych.

13. Wskaźnik zdolności do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej:

przepływy z działalności operacyjnej
——————————————————————————————————————————————————————— x 100
przepływy z działalności operacyjnej + wpływy z działalności inwestycyjnej + wpływy z działalności finansowej

Wskaźnik zdolności do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej informuje, jaki jest udział przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w relacji do wpływów z pozostałych działalności (inwestycyjnej i finansowej). Wyższa wartość tego wskaźnika świadczy o większym wykorzystaniu podstawowej działalności operacyjnej do generowania środków pieniężnych. Nie ma określonego poziomu, jaki powinien ten wskaźnik osiągać. Jednakże to działalność operacyjna jest tą działalnością, z której przede wszystkim powinny być generowane środki pieniężne. Jeżeli występują znaczne jednorazowe odstępstwa, od tej zasady należy zbadać źródła generowanych przychodów i wyjaśnić przyczyny, czy były to jednorazowe zdarzenia i czym były podyktowane.

Pobierz pdf

Bibliografia

[1] M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1997, s. 52.