Bezpieczny portfel inwestycyjny

To nie niewiedza pakuje nas w kłopoty, tylko to, co błędnie uznajemy za pewne.
M. Twain

Przykładowy bezpieczny portfel inwestycyjny został zbudowany z 10 losowo dobranych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Z zasadny należy wybierać branże i spółki najbardziej bliskie inwestorowi. Chodzi o zasadę, by nie inwestować w nieznane branże, czy spółki, na temat, których nie mamy żadnej wiedzy. Ilość spółek w portfelu powinna być taka, abyśmy mogli swobodnie kontrolować bieżące informacje oraz okresowe sprawozdania z działalności. Zdaniem autora strony nie więcej, jak 10 walorów. Dobór branż i spółek jest dowolna im bardziej różnorodna, tym bardziej bezpieczna. Autor strony opiera swoją wiedzę o kondycji wybranej spółki wyłączenie na analizie fundamentalnej.

Składowe portfela
Oczekiwana stopa zwrotu jest średnią arytmetyczną stóp zwrotu z badanego okresu.

Ryzyko akcji jest odchyleniem standardowym wybranego waloru w badanym okresie.

Współczynnik beta jest tak zwanym współczynnikiem wrażliwości obliczony, jako: iloczyn współczynnika korelacji stóp zwrotu z WIG i odchylenia standardowego oraz ilorazem odchylenia standardowego WIG. Odpowiada na pytanie o ile jednostek w przybliżeniu, zmieni się stopa zwrotu z danego waloru, jeżeli stopa zwrotu z WIG zmieni się o jednostkę.

Współczynnik korelacji z WIG jest miarą kierunku zmian danego waloru i WIG-u. Odpowiada na pytanie, na ile dany walor jest skorelowany z głównym indeksem giełdowym WIG. Uznaje się, iż możemy mówić o istnieniu korelacji powyżej 0,7.

Portfel całość
Wartość zakupu jest sumą wartości wszystkich walorów.
Oczekiwana stopa zwrotu z portfela jest średnią ważoną oczekiwanych stóp zwrotu wszystkich walorów.
Ryzyko portfela jest pierwiastkiem sumy odchylenia standardowego wszystkich walorów i wartości ich udziału w portfelu oraz ich wzajemnych korelacji.
Współczynnik beta jest sumą współczynników wszystkich walorów i ich udziału w portfelu.
Współczynnik korelacji jest sumą wszystkich współczynników korelacji i ich udziału w portfelu.

Tablica 1. Przykładowy portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny

Schemat 1. Ryzyko, a stopa zwrotu na rynku finansowym

Ryzyko a stopa zwrotu na rynku finansowym

Źródło: Opracowano na podstawie: K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2008, s. 341.