Rentowność kapitału własnego na sprzedaży

Spółka ma taką wartość, na jaką ostatecznie ocenia ją nabywca w danym czasie i miejscu.
E. Ostrowska

Pierwsze ujęcie rentowność kapitału własnego według analizy piramidalnej, identyfikuje źródła rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego w odniesieniu wyłącznie do podstawowej działalności operacyjnej – sprzedaży. Czyli tej, do której przedsiębiorstwo zostało powołane, i z której, powinno czerpać główne źródła zysków. Oznacza to, iż rentowność kapitału własnego, rentowność majątku i rentowność sprzedaży została wyliczona w kalkulacji do zysku netto ze sprzedaży z podstawowej działalności operacyjnej, przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej.

Metoda wyliczenia:

 1. Przychody ze sprzedaży zostały zaczerpnięte z rachunku zysków i strat, z poziomu podstawowej działalności operacyjnej.
 2. Koszty działalności operacyjnej zostały zaczerpnięte z rachunku zysków i strat, z poziomu podstawowej działalności operacyjnej.
 3. Aktywa trwałe zostały zaczerpnięte z bilansu z części aktywów trwałych.
 4. Aktywa obrotowe zostały zaczerpnięte z bilansu z części aktywów obrotowych.
 5. Mnożnik kapitału własnego CM jest ilorazem aktywów ogółem i kapitału własnego: pkt 7 : kapitał własny.
 6. Zysk ze sprzedaży został wyliczony, jako różnica przychodów ze sprzedaży i kosztów z podstawowej działalności operacyjnej: pkt 1 – pkt 2.
 7. Aktywa ogółem są sumą aktywów trwałych i pozostałych aktywów: pkt 3 + pkt 4.
 8. Rentowność sprzedaży jest ilorazem zysku ze sprzedaży i przychodów ze sprzedaży: pkt 6 : pkt 1.
 9. Rotacja aktywów TAT jest ilorazem przychodów ze sprzedaży i aktywów ogółem: pkt 1 : pkt 7.
 10. Rentowność aktywów na sprzedaży jest iloczynem rentowności sprzedaży netto i rotacji aktywów TAT: pkt 8 x pkt 9.
 11. Rentowność kapitału własnego na sprzedaży jest iloczynem rentowności aktywów na sprzedaży i mnożnika kapitału własnego CM  : pkt 10 x pkt 5.

Schemat 1. ROE na sprzedaży

ROE na sprzedaży
Źródło: Opracowanie własne.

Uwaga

Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. A wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych treści podejmowane będą wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z Regulaminem.

Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie. Mam świadomość pewnego stopnia ich ogólności i niedoskonałości, lecz żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością Użytkowników, których pozytywna reakcja jest źródłem mojej największej satysfakcji.