Prognoza aktywów bilansu

„Błogosławiony, kto niczego nie oczekuje, bo wszystko będzie go cieszyć”
A. Chesterton

Prognoza aktywów bilansu jest konsekwencją prognozowanych przychodów ze sprzedaży. Została opracowana w trzech krokach:

  1. Wstępna prognoza aktywów bilansu została opracowana w oparciu o skalę przyrostu przychodów ze sprzedaży.
  2. Oczekiwana prognoza jest marginalną korektą wstępnej prognozy.
  3. Ryzyko prognozy jest współczynnikiem zmienności – ilorazem odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej.

Dodatkowe korekty mogą zawierać informacje wewnętrzne, niedostępne z poziomu raportów finansowych oraz informacje branżowe, makroekonomiczne, strategiczne, a także wiedzę i doświadczenie Zleceniodawcy. Nanoszone mogą mieć postać wartościową, lub procentową.

Prognoza optymalizacji struktury aktywów

Założenia do prognozowania optymalizacji struktury aktywów:

  1. Optymalna struktura płynności aktywów została ustalona na poziomie 45%, obniżając tym samym wskaźnik unieruchomienia majątku do wysokości w okolicach 80%. Zwiększenie płynności aktywów wpłynie na obniżenie ryzyka prowadzenia działalności i obniży koszty finansowania majątku.
  2. Wraz ze zmniejszającym się udziałem majątku trwałego w strukturze majątkowej, strukturalny udział wszystkich pozycji tego majątku zostanie proporcjonalnie obniżony.
  3. Zmniejszenie udziału majątku trwałego w strukturze majątkowej i jednoczesne skorelowanie inwestycji ze wzrostem przychodów ze sprzedaży, przesądzi o nieznacznym wzroście wskaźnika utrzymania zdolności płatniczej na wszystkich trzech poziomach.
  4. Ryzyko utrzymania bieżącej płynności finansowej zostanie utrzymanie na poziomie w okolicach 1,4, a ryzyko podwyższonej płynności finansowej na poziomie 1,1.
  5. Ze względu na zaistniałe majątkowe zmiany strukturalne nastąpi nieznaczne wydłużenie cyklu operacyjnego i w następstwie cyklu kasowego (konwersji gotówki). Jednakże jednoczesne wydłużenie cyklu kapitału obrotowego netto doprowadzi do utrzymania stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na ten kapitał z zapasem 20 dni.
  6. Wzrost zadłużenia Spółki o 4,7 p.p. (punktu procentowego) doprowadzi do wzrostu ogólnego zadłużenia do poziomu 42,5% w 2010 roku. Docelowym, oczekiwanym poziomem zadłużenia spółki Przykład S.A. jest poziom 45%, który wyznacza granicę bezpieczeństwa dla właścicieli Spółki. Wzrost zadłużenia spółki Przykład S.A. podniesie ryzyko prowadzenia działalności (w granicach akceptacji przez właścicieli), jednakże pozwoli na większe wykorzystanie efektu tarczy podatkowej, co bezpośrednio obniży koszt kapitału obcego (pośrednio średni ważony koszt kapitału WACC) i w efekcie doprowadzi do wyższej rentowności kapitału własnego.

Uwaga

Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. A wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych treści podejmowane będą wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z Regulaminem.

Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie. Mam świadomość pewnego stopnia ich ogólności i niedoskonałości, lecz żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością Użytkowników, których pozytywna reakcja jest źródłem mojej największej satysfakcji.