Analiza zestawienia zmian w kapitale własnym

We wszystkim są pęknięcia, to przez nie światło wpada.”
Hymn, L. Cohen

Zestawienie zmian w kapitale własnym jest obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego, który mają obowiązek sporządzać jednostki podlegające obowiązkowi badaniu przez biegłego rewidenta. Szczegółowym przedstawieniem i rozwinięciem pozycji bilansowej „Kapitał własny”. Ten element sprawozdania finansowego prezentuje zaistniałe zmiany oraz kierunki zmian zachodzące pomiędzy poszczególnymi pozycjami kapitałów własnych. Szczególnie istotne jest obowiązkowe wykazanie w zestawieniu zmian w kapitale własnym wszystkich przychodów i kosztów odnotowanych w trakcie okresu sprawozdawczego w jego wyniku finansowym netto, również tych, które są odnoszone jako zmiany w kapitale własnym. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest potrzeba dokładnej oceny zmian sytuacji finansowej pomiędzy dwoma dniami bilansowymi [1].

Głównym celem zestawienia zmian w kapitale własnym jest dostarczenie informacji o:

  • zmianach w źródłach finansowania kapitałami (funduszami) własnymi jednostki i ich przyczynach,
  • pozostającym w przedsiębiorstwie zysku lub wymagającej pokrycia stracie,
  • kosztach i przychodach, które jako błąd podstawowy zaliczono bezpośrednio do kapitału (funduszu) własnego, z pominięciem rachunku zysków i strat [2].

Pełny zakres informacji wykazywanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym, o którym mowa w art. 45 Ustawy o rachunkowości, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji jest dostępne do wglądu w załączonej Ustawie o rachunkowości (zobacz).

Zakres wstępnej analizy zestawienia zmian w kapitale własnym …»


Praktyczne zastosowanie przedstawionych obliczeń można zobaczyć w przykładowej analizie finansowej spółki „Przykład” S.A. – zobacz

Uwaga

Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. A wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych treści podejmowane będą wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z Regulaminem.

Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie. Mam świadomość pewnego stopnia ich ogólności i niedoskonałości, lecz żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością Użytkowników, których pozytywna reakcja jest źródłem mojej największej satysfakcji.

Bibliografia

[1] Zob. Redaktor naukowy Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2007, s 488.
[2] Zob. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN Warszawa 2004, s. 136.