Prognoza rachunku przepływów pieniężnych

Jedna złotówka jest więcej warta otrzymana dzisiaj, niż za rok. Taniej jest wydać jedną złotówkę za rok, niż dzisiaj.
Wartość pieniądza w czasie

  • Wstępna prognoza rachunku przepływów pieniężnych opracowywana jest w oparciu o prognozowany rachunek zysków i strat oraz bilans (prognoza aktywów i prognoza pasywów).
  • Oczekiwana prognoza jest marginalną korektą wstępnej prognozy.
  • Ryzyko prognozy jest współczynnikiem zmienności – ilorazem odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej.
  • Dodatkowe korekty mogą zawierać informacje wewnętrzne, niedostępne z poziomu raportów finansowych oraz informacje branżowe, makroekonomiczne, strategiczne, a także wiedzę i doświadczenie Zleceniodawcy. Nanoszone mogą mieć postać wartościową, lub procentową.

Prognoza przepływów pieniężnych z punktu widzenia opłacalności projektów inwestycyjnych została rozpisana w punktach i jest dostępna do wglądu: kalkulacja opłacalności inwestycji …»


Praktyczne zastosowanie opisanych obliczeń można zobaczyć w załączonej przykładowej prognozie i optymalizacji finansowej spółki „Przykład” S.A. – zobacz