Prognoza rachunku przepływów pieniężnych

  1. Wstępna prognoza rachunku przepływów pieniężnych została opracowana w oparciu o prognozowany bilans i rachunek zysków i strat.
  2. Oczekiwana prognoza jest marginalną korektą wstępnej prognozy.
  3. Ryzyko prognozy jest współczynnikiem zmienności – ilorazem odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej.
  4. Dodatkowe korekty mogą zawierać informacje wewnętrzne, niedostępne z poziomu raportów finansowych oraz informacje branżowe, makroekonomiczne, strategiczne, a także wiedzę i doświadczenie Zleceniodawcy. Nanoszone mogą mieć postać wartościową, lub procentową.


Praktyczne zastosowanie opisanych obliczeń można zobaczyć w załączonej przykładowej prognozie i optymalizacji finansowej spółki „Przykład” S.A. – zobacz