Prognoza rachunku przepływów pieniężnych

„Jedna złotówka jest więcej warta otrzymana dzisiaj, niż za rok. Taniej jest wydać jedną złotówkę za rok, niż dzisiaj.”
Wartość pieniądza w czasie

  • Wstępna prognoza rachunku przepływów pieniężnych opracowywana jest w oparciu o prognozowany rachunek zysków i strat oraz bilans (prognoza aktywów i prognoza pasywów).
  • Oczekiwana prognoza jest marginalną korektą wstępnej prognozy.
  • Ryzyko prognozy jest współczynnikiem zmienności – ilorazem odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej.
  • Dodatkowe korekty mogą zawierać informacje wewnętrzne, niedostępne z poziomu raportów finansowych oraz informacje branżowe, makroekonomiczne, strategiczne, a także wiedzę i doświadczenie Zleceniodawcy. Nanoszone mogą mieć postać wartościową, lub procentową.

Prognoza przepływów pieniężnych z punktu widzenia opłacalności projektów inwestycyjnych została rozpisana w punktach i jest dostępna do wglądu: kalkulacja opłacalności inwestycji …»

Uwaga

Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. A wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych treści podejmowane będą wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z Regulaminem.

Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie. Mam świadomość pewnego stopnia ich ogólności i niedoskonałości, lecz żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością Użytkowników, których pozytywna reakcja jest źródłem mojej największej satysfakcji.