Inwestycje

Inwestycja jest wyrzeczeniem się bieżącej konsumpcji dla przyszłych niepewnych korzyści.”
K. T. Jajuga

Bez inwestycji nie ma wzrostu i rozwoju, a bez rozwoju nie ma przyszłości. Zatem decyzje o zainwestowaniu posiadanych zasobów, to jedna z głównych sił napędowych systemu finansowego każdego przedsiębiorstwa. Trafne inwestycje służą realizacji starannie dobranej strategii i są kluczem do pomnożenia wartości przedsiębiorstwa w oczach jego właścicieli, i jako takie muszą być poprzedzone analizą przeprowadzoną w odpowiednim kontekście i z użyciem odpowiedniej metodologii. Niezależnie od tego, czy decyzja dotyczy zakupu nowych maszyn i urządzeń, projektu badawczo – rozwojowego, kampanii promocyjnej, zwiększenia kapitału obrotowego, przejęcia innej firmy, czy też lokaty finansowej, zawsze należy się zastanowić, czy dla spodziewanych przyszłych dochodów warto dzisiaj ponosić określone nakłady. Zadanie to nie należy do łatwych, gdyż wymaga przewidywania przyszłości, co wiąże się z dużą niepewnością i ryzykiem. Ponieważ inwestycje gospodarcze, w przeciwieństwie do wydatków operacyjnych, oznaczają zwykle długoterminowe zaangażowanie zasobów, muszą być dostosowywane do strategii sformułowanej przez zarząd przedsiębiorstwa. Szczerze mówiąc, inwestycja niepodparta rozsądną strategią, to prosta droga do ekonomicznej klęski; nie ma mowy o skutecznym tworzeniu wartości właścicielskiej, jeśli poniewczasie usiłuje się dorobić sens do nakładów, które są zwyczajnie stracone. Poza tym analiza, na podstawie której dokonuje się wyboru, musi być przeprowadzona w ramach ściśle określonych, spójnych teoretycznych i praktycznych zasad ekonomii [1]. Każda inwestycja pociąga za sobą określone ryzyko, które jest z nią nierozerwalnie związane. Każda informacja ograniczająca ryzyko jest bezcenna i każde podjęte działanie zmierzające do jego ograniczenia jest słuszne. Chyba, że koszty jego finansowania są nadmiernie wysokie.

Z obszaru inwestycyjnego zostały wyodrębnione wybrane zagadnienia inwestycyjne, które mogą zostać wykorzystane w codziennej działalności każdego przedsiębiorstwa. Jako pierwszy został przedstawiony próg rentowności BEP, czyli inwestycja w rzeczowy majątek trwały. Próg rentowności BEP może być wykorzystywany przy kalkulacji kosztów planowanej nowej produkcji i planowanych przychodów ze sprzedaży nowego produktu. Drugim obszarem inwestycyjnym są inwestycje finansowe, czyli jak zbudować bezpieczny portfel inwestycyjny, którego celem jest minimalizacja ryzyka inwestycyjnego, przy maksymalizacji zysku z angażowanych środków. Jako informacje uzupełniające, a przydatne w obszarze inwestycyjnym został dodany model wyceny aktywów kapitałowych CAPM i średni ważony kosz kapitału WACC.

 1. Inwestycje rzeczowe w majątek trwały: …»
  …..– próg rentowności BEP,
  …..– wartość bieżąca netto NPV,
  …..– wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
  …..– saldo przepływów z inwestycji,
  …..– stopa zysku
  2. Inwestycje finansowe w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie …»
  3. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM …»
  4. Średni wazony koszt kapitału WACC …»

Bibliografia

[1] Zob. E.A. Helfert, Techniki analizy finansowej, PWE Warszawa 2004, s. 327 – 328.