Komentarze i opinie

„Im coś większe, tym wolniej rośnie.”
Prawo fizyki finansowej

Niezależne i bezstronne pomagające spojrzeć na przedsiębiorstwo z innej perspektywy. Są subiektywną oceną autora z działalności przedsiębiorstwa, oraz jego zasobów majątkowo-kapitałowych. Autor skupia uwagę przede wszystkim na celach analizy oraz wszystkich negatywnych odchyleniach od przyjętych norm i realizowanych strategii przedsiębiorstwa, zgodnie z literaturą przedmiotu, posiadaną wiedzą oraz praktyką rynkową. Autor komentarzy podejmuje krytyczną ocenę otrzymanych wyników, podkreślając obszary o przerośniętych kosztach i niewykorzystanych możliwościach, dążąc do określenia optymalnej struktury majątkowo-kapitałowej, nie przekraczając tym samym, akceptowalnego poziomu ryzyka właścicieli przedsiębiorstwa. Wziąwszy pod uwagę fakt, iż rzeczywistość gospodarcza, w której działa poddawane ocenie przedsiębiorstwo oraz jego otoczenie, jest wieloczynnikowym układem szczególnie złożonym, na który wpływa wiele bodźców jakościowych, niezaksięgowanych w sprawozdaniach finansowych oraz efektów zewnętrznych, również niezweryfikowanych, a oddziałujących na rzeczywistość gospodarczą w większym, bądź mniejszym stopniu. Dla zapewnienia optymalnej oceny wyników działalności przedsiębiorstwa, jego optymalnej struktury majątkowo-kapitałowej oraz opracowywanych ewentualnych prognoz i strategii, należy dostarczyć oprócz sprawozdań finansowych, maksymalnie dużo informacji niedostępnych w raportach, a wpływających na szeroko pojętą działalność poddanego badaniu przedsiębiorstwa. W związku, iż autor prac analitycznych opiera się wyłącznie na otrzymanych materiałach źródłowych, bez dogłębnej znajomości zagadnień specyfiki branżowej, charakteru produkcji i strategii przedsiębiorstwa, należy dołożyć wszelkich starań, aby jakość materiałów źródłowych oraz informacji uzupełniających była wysokiej jakości, wiarygodna i wyczerpująca. Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, iż wszystkie otrzymane wyniki winny być poddane korekcie niezaksięgowanej wiedzy i doświadczenia Zleceniodawcy. Autor prac analitycznych i prognostycznych dokłada wszelkich starań, aby pisane komentarze i opinie odpowiadały postawionym celom analitycznym i spełniały oczekiwania odbiorców analiz. Były konkretne i przejrzyste, a przede wszystkim inspirujące do dalszego działania, jeszcze większego zaangażowania maksymalizującego efektywność wykorzystania posiadanych zasobów. W konsekwencji, wyniki analityczno-prognostyczne wraz z komentarzami i opiniami były dla Zlecającego odkrywcze i przynosiły nie tylko wartość poznawczą, ale również pomagały w podejmowaniu ostatecznych decyzji.