Organizm gospodarczy przedsiębiorstwa jest układem szczególnie złożonym. Trudno podporządkować go prostym, a nawet rozwiniętym regułom matematycznym. Szczegółowe i wielopoziomowe analizowanie zjawisk gospodarczych ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, umożliwiając lepsze wykorzystanie zasobów, poprawę wyników działalności, sprostanie potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Ponadto, pobudza do myślenia opartego na logice ekonomicznej i sprzyja pogłębianiu oceny osiąganych wyników działalności gospodarczej.

Finanse przedsiębiorstw

Współczesna gospodarka rynkowa charakteryzuje się szybko zmieniającymi i coraz bardziej złożonymi uwarunkowaniami gospodarczymi. Dlatego zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga szybkich i rzetelnych informacji, które poddawane analizie dostarczają podstaw do podejmowania trafnych decyzji bieżących oraz strategicznych, pozwalających na wypracowanie przewagi konkurencyjnej, czyli stworzenie warunków do trwałej egzystencji przedsiębiorstwa na rynku.

Wszystkie procesy w ekonomiczne zachodzące gospodarce rynkowej pozostają pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem pieniądza, który warunkuje i determinuje funkcjonowanie przedsiębiorstw. Skutki błędnych decyzji niezależnie od obszaru, którego dotyczą koncentrują się na płaszczyźnie finansowej. O ile nietrafione decyzje o charakterze bieżącym (krótkoterminowym) ujawniają się stosunkowo szybko i łatwiej je korygować. O tyle konsekwencje błędnych decyzji strategicznych (długoterminowych) są rozciągnięte w czasie, przez co obarczone są wyższym ryzykiem i mogą zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa na rynku. Stosowanie w procesach decyzyjnych technik, metod różnego rodzaju narzędzi ich podejmowania ułatwia dokonywanie racjonalnych wyborów i ogranicza ryzyko zarówno operacyjne, jak i inwestycyjne. Mam nadzieję, że niniejsza witryna stanie się podręcznym narzędziem, niezbędnym w bieżącym zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa, ułatwiającym podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, umożliwiających lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz poprawę wyników działalności gospodarczej. Wszystkie otrzymane informacje zwrotne staną się inspiracją do dalszego działania i jeszcze większego zaangażowania w rozwój efektywniejszej przedsiębiorczości.

Bazę źródłową niniejszej witryny stanowiła literatura przedmiotu (zobacz) oraz sprawozdanie finansowe konkretnej spółki produkcyjnej, wykorzystane w przykładowej analizie finansowej (zobacz). Mam świadomość pewnego stopnia ogólności i niedoskonałości treści prezentowanych w niniejszej witrynie. Jednakże, żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością ze strony Użytkowników. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie.

Kontakt

Zakres prac i zainteresowań

Analiza finansowa obejmuje działania analityczne niezmiernie przydatne w procesie decyzyjnym. Dostarcza pogłębionych informacji o kondycji majątkowo-kapitałowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analizowanie finansów przedsiębiorstwa zmierza do zdiagnozowania badanego zjawiska poprzez przedstawienie zależności przyczynowo-skutkowych. Ujawnienia niedomagań efektywności zarządzania zasobami oraz pomoc w ich identyfikacji …»

Prognoza finansowa jest zwieńczeniem prac analitycznych i zdaniem autora winna być każdorazowo przeprowadzana, ponieważ ułatwia planowanie i budżetowanie. W pracach prognostycznych wykorzystywana jest baza analityczna korygowana o planowane, a nieujęte w księgach rachunkowych wydatki i przychody z działalności. Im dłuższa baza historyczna, tym dokładniejsze prognozowanie …»

Inwestycje – bez inwestycji nie ma wzrostu i rozwoju, a bez rozwoju nie ma przyszłości. Zatem decyzje o zainwestowaniu posiadanych zasobów, to jedna z głównych sił napędowych systemu finansowego każdego przedsiębiorstwa. Trafne inwestycje służą realizacji starannie dobranej strategii i są kluczem do pomnożenia wartości przedsiębiorstwa w oczach jego właścicieli …»

Wycena przedsiębiorstwa – specyfika wolnego rynku wymusza niekiedy konieczność dokonania wyceny przedsiębiorstwa, jako nieprzerwanie funkcjonującego systemu. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi międzynarodowy konglomerat, czy też mała specjalistyczna firma. Najbardziej oczywistym przykładem jest zmiana właściciela. Jednakże, niezależnie od przyczyny …»

Komentarze – niezależne i bezstronne pomagające spojrzeć na przedsiębiorstwo z innej perspektywy. Są subiektywną oceną autora z działalności przedsiębiorstwa, oraz jego zasobów kapitałowo-majątkowych. Autor skupia uwagę przede wszystkim na celach analizy oraz wszystkich negatywnych odchyleniach od przyjętych norm i realizowanych strategii przedsiębiorstwa …»

Korepetycje – w obszarze zainteresowań na różnym poziomie edukacji. Merytoryczna pomoc w przygotowaniu i opracowaniu prac dyplomowych/zaliczeniowych, a także wsparcie i konsultacje przygotowujące do obrony/zaliczenia. Szczególnym zainteresowaniem jest empiryczna część wszelakich prac naukowych i zawodowych.


Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies …»