Metoda APV

Wycena przedsiębiorstwa to sztuka, którą nie zajmują się artyści.
A. Fierla

Metoda skorygowanej wartości obecnej APV (z ang.: Adjusted Present Value) zakłada, że suma wartości kapitału obcego i wartości kapitału własnego zadłużonej firmy jest równa wartości niezadłużonego przedsiębiorstwa powiększonej o wartość obecną netto przepływów powstałych z tytułu obniżenia kwoty podatku dochodowego wywołanej odsetkami od kredytów i pożyczek.

Wycena wg metody APV w punktach

1. Przychody ze sprzedaży
minus
2. Koszty operacyjne bez amortyzacji
=
3. EBITDA
minus
4. Amortyzacja
=
5. EBIT
minus
6. Odsetki I
=
7. EBT
minus
8. Podatek dochodowy
=
9. EAT
10. Amortyzacja
11. Kredyty razem
12. Spłata kredytów narastająco
13. Wartość rezydualna RV
kapitał własny + kapitał obcy [minus] amortyzacja narastająco
14. Nakłady na kapitał obrotowy netto
kapitał obrotowy netto [minus] kapitał obrotowy netto w poprzednim okresie
15. FCFE – Free Cash Flows to the Equity
EAT + amortyzacja [minus] spłata rat kredytów + wartość rezydualna RV [minus] nakłady na kapitał obrotowy netto
16. Osłony podatkowe DVTS
oprocentowanie kredytów x stawka podatku x odsetki : (1 + oprocentowanie kredytów)
17. Koszt kapitału własnego
model Hamady
18. Wartość kapitału własnego spółki zgodnie z metodą dochodową APV
19. Zadłużenie kapitału własnego
procentowy udział zobowiązań w kapitale własnym
20. Wartość spółki zgodnie z metodą APV
kapitał własny x (1 + zadłużenie kapitału własnego)

Przyjęcie do wyceny przedsiębiorstwa metody APV wymaga akceptacji pewnych założeń upraszczających rzeczywistość gospodarczą.

Założenia do wyceny:
1. Podstawą obliczeniową do większości założeń jest wartość prognozowanych przychodów netto ze sprzedaży. W związku z powyższym, pozycja przychodów ze sprzedaży jest newralgicznym elementem tej metody obliczeniowej.
2. Płynność majątku przedsiębiorstwa w całym prognozowanym okresie zostanie zachowana na przyjętym, optymalnym poziomie. Oznacza to, że poziom kosztów utrzymania majątku jest optymalnie niski.
3. Dotychczasowa struktura finansowania majątku jest optymalna i taka zostanie utrzymana w kolejnych latach prognozy. Wynika z tego, że poziom bezpieczeństwa finansowego jest na wysokości optymalnej, wyznaczonej i akceptowanej przez właścicieli przedsiębiorstwa.
4. Inwestycje w majątek przedsiębiorstwa będą przeprowadzane wprost proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzedaży.
5. W związku wyżej wymienionymi ustaleniami poziom kapitału obrotowego netto zostanie utrzymany na dotychczasowej wysokości i będzie wzrastał wprost proporcjonalnie do przyrostu przychodów netto ze sprzedaży.


Praktyczne zastosowanie opisanych obliczeń można zobaczyć w załączonej przykładowej wycenie spółki „Przykład” S.A.  zobacz

Objaśnienia do wyceny:
1. Przychody netto ze sprzedaży – prognoza przychodów netto ze sprzedaży jest sporządzana zgodnie z wstępną prognozą przychodów ze sprzedaży.

Prognoza przychodów netto ze sprzedaży

 

2. Koszty operacyjne bez kosztów amortyzacji – prognoza kosztów operacyjnych jest strukturalnym udziałem w prognozowanej średniej ważonej przychodów netto ze sprzedaży.
3. EBITDA – wartość wskaźnika EBITDA została wyliczona, jako różnica przychodów netto ze sprzedaży i kosztów operacyjnych bez kosztów amortyzacji.
4. Amortyzacja – prognoza amortyzacji jest strukturalnym udziałem w prognozowanej średniej ważonej aktywów trwałych.
5. EBIT – wartość wskaźnika EBIT została wyliczona w wersji uproszczonej (jako zysk z podstawowej działalności operacyjnej), czyli różnica wskaźnika EBITDA i amortyzacji.
6. Odsetki – archiwalna wartość odsetek została zaczerpnięta z rachunku zysków i strat, a prognoza odsetek jest strukturalnym udziałem w prognozowanej średniej ważonej wartości kredytów i pożyczek.
7. EBT – (z ang.: Earnings Before Taxes ) zysk przedsiębiorstwa przed naliczeniem podatku dochodowego – odpowiednik zysku brutto.
8. Podatek dochodowy – został wyliczony jako iloczyn EBT i obowiązującej stawki podatku dochodowego.
9. EAT – (z ang.: Earnings After Taxes) zysk przedsiębiorstwa po naliczeniu podatku dochodowego – odpowiednik zysku netto.
10. Amortyzacja – prognoza amortyzacji jest strukturalnym udziałem w prognozowanej średniej ważonej aktywów trwałych.
11. Kredyty razem – wartość kredytów na wybrany dzień.
12. Spłata kredytów została oszacowana na podstawie dotychczasowych wartości spłacanych kredytów.
13. Wartość rezydualna RV (wartość resztowa) – została wyliczona, jako suma kapitału własnego i kapitałów obcych minus wartość amortyzacji ujęta narastająco.
14. Nakłady na kapitał obrotowy netto – kapitał obrotowy netto [minus] kapitał obrotowy netto w poprzednim okresie. Kapitał obrotowy netto został skalkulowany jako aktywa bieżące (minus) pasywa bieżące.
15. FCFE – Free Cash Flows to the Equit to suma wartości wskaźnika EAT + amortyzacja minus spłata rat kredytów + wartość rezydualna RV minus nakłady na kapitał obrotowy netto.
16. Osłony podatkowe DVTS zostały wyliczone zgodnie z formułą: oprocentowanie kredytów x stawka podatku x odsetki :(1 + oprocentowanie kredytów) podniesione do wysokości potęgi kolejnego okresu.
17. Koszt kapitału własnego został wyliczony zgodnie z modelem Hamady
18. Wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa została wyliczona zgodnie z metodą dochodową APV – jest sumą zdyskontowanych kosztem kapitału własnego przepływów pieniężnych FCFE, wszystkich kolejnych okresów rozliczeniowych i bieżącą wartością osłon podatkowych.
19. Zadłużenie kapitału własnego – jest procentowym udziałem kapitału własnego w wartości zobowiązań ogółem.
20. Wartość przedsiębiorstwa zgodnie z metodą APV jest ilorazem wartości kapitału własnego i (1 + zadłużenie kapitału własnego).

Pobierz pdf

Bibliografia

Opracowano w oparciu o zob.: P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s. 216 – 220.