Prognoza pasywów bilansu

„Niedoskonała jest prawda i nieprawdziwa pewność.”
R. Frydman

Prognoza pasywów bilansu jest konsekwencją przyjętej strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa w obszarze zysk/ryzyko. Została opracowana w czterech krokach:

 1. Wstępna prognoza pasywów bilansu została opracowana w oparciu o przyjętą strategię finansowania działalności przedsiębiorstwa.
 2. Oczekiwana prognoza jest marginalną korektą wstępnej prognozy.
 3. Ryzyko prognozy jest współczynnikiem zmienności – ilorazem odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej.
 4. Dodatkowe korekty mogą zawierać informacje wewnętrzne, niedostępne z poziomu raportów finansowych oraz informacje branżowe, makroekonomiczne, strategiczne, a także wiedzę i doświadczenie Zleceniodawcy. Nanoszone mogą mieć postać wartościową, lub procentową.

Prognoza optymalizacji struktury pasywów

Założenia do prognozowania optymalizacji struktury pasywów:

 1. Optymalny poziom zadłużenia Spółki został wyznaczony w wysokości 45%, wyznaczającym granicę bezpieczeństwa finansowego właścicieli Spółki. Wzrost zadłużenia spółki Przykład S.A. podniesie ryzyko prowadzenia działalności, jednakże pozwoli na większe wykorzystanie efektu tarczy podatkowej, co bezpośrednio obniży koszt kapitału obcego i w efekcie doprowadzi do wyższej rentowności kapitału własnego.
 2. W ślad za wzrastającym udziałem zobowiązań ogółem wzrośnie również poziom zadłużenia kapitału własnego, którego granicę wyznaczono na poziomie 80%.
 3. Zmniejszający się strukturalny udział majątku stałego doprowadzi do wzrostu bezpieczeństwa utrzymania zdolności płatniczej na wszystkich trzech poziomach bezpieczeństwa.
 4. Jednocześnie, wraz ze wzrastającym udziałem zadłużenia spółki Przykład S.A. obniży się poziom wskaźnika skali samofinansowania, co obniży koszty finansowania majątku kapitałem własnym.
 5. Zbliżona dynamika wzrostu aktywów i pasywów bieżących nie wpłynie na zmianę wskaźników płynności finansowej.
 6. W podstawowej działalności operacyjnej, wzrastające zadłużenie zobowiązań bieżących doprowadzi do wydłużenia się okresu płacenia zobowiązań, co jednocześnie przyczyni się do skracania cyklu kasowego.
 7. Mniejszy udział kapitałów własnych w strukturze pasywów będzie miał również korzystny wpływ na wysokość wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE, doprowadzając do większego wykorzystania dźwigni finansowej.

Uwaga

Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. A wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych treści podejmowane będą wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z Regulaminem.

Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie. Mam świadomość pewnego stopnia ich ogólności i niedoskonałości, lecz żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością Użytkowników, których pozytywna reakcja jest źródłem mojej największej satysfakcji.