Zakres prac i zainteresowań

Czas jest przyjacielem dobrego przedsiębiorstwa, a wrogiem miernego.
W. Buffett

Analiza finansowa obejmuje działania analityczne niezmiernie przydatne w procesie decyzyjnym. Dostarcza pogłębionych informacji o kondycji majątkowo-kapitałowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analizowanie finansów przedsiębiorstwa zmierza do zdiagnozowania badanego zjawiska poprzez przedstawienie zależności przyczynowo-skutkowych. Ujawnienia niedomagań efektywności zarządzania zasobami oraz pomoc w ich identyfikacji. Jak pisze E.A. Hekfert: „Analizowanie i ocenianie działalności przedsiębiorstwa, to zagadnienie dużo obszerniejsze i bardziej skomplikowane, niż zwykłe żonglowanie danymi z raportów księgowych”. W zakres analizy finansowej wchodzi wstępna i rozwinięta analiza wszystkich elementów sprawozdania finansowego (tj.: bilansRZiSRPPZZwKW) wraz z interpretacją graficzną. Wstępna analiza sprawozdania obejmuje analizę zmian wartości bezwzględnych, analizę dynamiki i struktury danych sprawozdawczych. Analiza rozwinięta obejmuje:

Praktyczne zastosowanie opisanych obliczeń można zobaczyć w załączonej przykładowej analizie finansowej spółki „Przykład” S.A.  – zobacz

Prognoza finansowa jest zwieńczeniem prac analitycznych i zdaniem autora winna być każdorazowo przeprowadzana, ponieważ ułatwia planowanie i budżetowanie. W pracach prognostycznych wykorzystywana jest baza analityczna korygowana o planowane, a nieujęte w księgach rachunkowych wydatki i przychody z działalności. Im dłuższa baza historyczna, tym dokładniejsze prognozowanie Należy zauważyć, że: „żadna prognoza gospodarcza nie może być dokonana tak ściśle, aby przyszłość można było przewidzieć z pełną dokładnością. Chodzi raczej o to, aby określić ogólny kierunek rozwoju badanych wielkości ekonomicznych” (A. Zeliaś). Prognoza finansowa obejmuje prognozę przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej opartą na dostarczonych danych historycznych wraz z interpretacją graficzną …»

Praktyczne zastosowanie opisanych obliczeń można zobaczyć w załączonej przykładowej prognozie finansowej spółki „Przykład” S.A.  – zobacz

Inwestycje – bez inwestycji nie ma wzrostu i rozwoju, a bez rozwoju nie ma przyszłości. Zatem decyzje o zainwestowaniu posiadanych zasobów, to jedna z głównych sił napędowych systemu finansowego każdego przedsiębiorstwa. Trafne inwestycje służą realizacji starannie dobranej strategii i są kluczem do pomnożenia wartości przedsiębiorstwa w oczach jego właścicieli. Zadanie to nie należy do łatwych, gdyż wymaga przewidywania przyszłości, co wiąże się z dużą niepewnością i ryzykiem. Inwestycja niepodparta rozsądną strategią, to prosta droga do ekonomicznej klęski; nie ma mowy o skutecznym tworzeniu wartości właścicielskiej, jeśli poniewczasie usiłuje się dorobić sens do nakładów, które są zwyczajnie stracone (E.A. Helfert). W obszarze kalkulacji inwestycji znajduje się wyznaczenie progu rentowności BEP dla jednego rodzaju asortymentu, kalkulacja procesu inwestycyjnego wraz z wyznaczeniem poziomu wolnych przepływów pieniężnych dla całego przedsiębiorstwa FCFF oraz dla kapitałów własnych FCFE, kalkulacja prostej stopy zwrotu, wewnętrznej stopy zwrotu IRR, oraz bieżącej wartości netto NPV i indeksu rentowności PI dla kalkulowanego projektu inwestycyjnego …»

Praktyczne zastosowanie opisanych obliczeń można zobaczyć w załączonej przykładowej ocenie projektu inwestycyjnego spółki „Przykład” S.A.  – zobacz

Wycena przedsiębiorstwa – mimo, że tak prosto można wyrazić wartość przedsiębiorstwa, to wycena przedsiębiorstwa jest zawsze niejednoznaczna i kontrowersyjna, gdyż opiera się na przyszłych dochodach, przy czym im dalej sięgamy w przyszłość, tym większą dozą niepewności obciążone jest nasze wnioskowanie. Dotyczy to nie tylko przewidywania dochodów z eksploatacji przedsiębiorstwa. Wbrew pozorom niejednoznaczna jest także kwota dochodów, jaką można uzyskać ze sprzedaży majątku przedsiębiorstwa. Pewność co do jej wysokości osiąga się dopiero wtedy, gdy transakcja sprzedaży zostanie zrealizowana. Przedtem można mówić tylko o mniej lub bardziej dokładnym szacunku tych dochodów (U. Malinowska). Jak twierdzi R.W. Mills: „Wycena nie polega na tym, żeby mieć całkowitą rację co do wyniku, lecz na tym, żeby się całkowicie nie pomylić”. W zakres wyceny przedsiębiorstwa wchodzi analiza finansowa zawierająca wszystkie elementy określające kondycję finansową badanego przedsiębiorstwa. Prognoza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich wytworzenia oparta na danych historycznych. Kalkulacja średniego ważonego kosztu kapitału WACC. Przy spółkach notowanych na GPW możliwy do zastosowania model wyceny aktywów kapitałowych CAPM. Standardowo ostateczna wycena przedsiębiorstwa według modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF i zdyskontowanych zysków ekonomicznych EVA. Dla przedsiębiorstw sporządzających rachunek przepływów pieniężnych również model APV oraz dla spółek notowanych na rynku papierów wartościowych metoda porównań rynkowych …»

Praktyczne zastosowanie opisanych obliczeń można zobaczyć w załączonej przykładowej wycenie finansowej spółki „Przykład” S.A.  – zobacz.

Komentarze – niezależne i bezstronne pomagające spojrzeć na przedsiębiorstwo z innej perspektywy. Są subiektywną oceną autora z działalności przedsiębiorstwa, oraz jego zasobów majątkowo-kapitałowych. Autor skupia uwagę przede wszystkim na celach analizy oraz wszystkich negatywnych odchyleniach od przyjętych norm i realizowanych strategii przedsiębiorstwa, zgodnie z literaturą przedmiotu, posiadaną wiedzą oraz praktyką rynkową. Autor komentarzy podejmuje krytyczną ocenę otrzymanych wyników, podkreślając obszary o przerośniętych kosztach i niewykorzystanych możliwościach. Dokłada wszelkich starań, aby pisane komentarze i opinie odpowiadały postawionym celom analitycznym i spełniały oczekiwania odbiorców analiz. Były konkretne i przejrzyste, a przede wszystkim, inspirujące do dalszego działania, jeszcze większego zaangażowania maksymalizującego efektywności wykorzystania posiadanych zasobów …»

Korepetycje – w obszarze zainteresowań na różnym poziomie edukacji. Usługa skierowana do studentów kierunków ekonomicznych. Merytoryczna pomoc w przygotowaniu i opracowaniu prac dyplomowych/zaliczeniowych, a także wsparcie i konsultacje przygotowujące do obrony/zaliczenia. Szczególnym zainteresowaniem jest empiryczna część wszelakich prac naukowych i zawodowych. Wszystkie zlecenia wyceniane są indywidualnie w zależności od poziomu i oczekiwań odbiorcy rezultatów. W ramach świadczonej usługi zagwarantowane są darmowe konsultacje telefoniczne.

Szkolenia – praktyczne zastosowanie analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa. Szkolenie obejmuje czytanie raportów finansowych, wyciąganie wniosków oraz interpretację zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Szkolenia odbywają się indywidualnie i zaprojektowane są na teoretycznej bazie niniejszej witryny …»

Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies … »