Rachunek kosztów zmiennych

Na giełdzie pełno jest ludzi, którzy znają cenę wszystkiego, lecz nie znają wartości niczego.”
Philip Fisher

  • oparty jest na podziale kosztów na stałe i koszty zmienne,
  • stosowany jest do bieżącego zarządzania zyskiem,
  • koszty bezpośrednie traktowane są jako koszty zmienne, a koszty wydziałowe (pośrednie) dzielone są na koszty zmienne i koszty stałe,
  • wycenia produkty wyłącznie według zmiennych kosztów produkcji (oraz kosztów sprzedaży i kosztów zarządu),
  • za obiekt kosztów bierze produkt sprzedany,
  • kosztami okresu są wyłącznie koszty stałe.

Schemat 1. Rachunek kosztów zmiennych

Źródło: opracowano na podstawie: S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom 1, Dom Organizatora, Toruń 2015, s. 180.

Funkcja kosztów całkowitych produkcji ma następującą postać:

Kc = Kjz x Q + Ks

gdzie:
Kc – koszty całkowite,
Kjz – koszty jednostkowe zmienne,
Q – wielkość produkcji,
Ks – koszty stałe produkcji.

Schemat 2. Funkcja kosztów w modelu kosztów zmiennych

Funkcja kosztów w modelu kosztów zmiennych
Źródło: opracowano na podstawie: S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom 1, Dom Organizatora, Toruń 2015, s. 181.

Więcej o kosztach można znaleźć na stronie: Analiza kosztów …»

Uwaga

Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. A wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych treści podejmowane będą wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z Regulaminem.

Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie. Mam świadomość pewnego stopnia ich ogólności i niedoskonałości, lecz żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością Użytkowników, których pozytywna reakcja jest źródłem mojej największej satysfakcji.

Bibliografia

[1] Zob. E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010, s. 37.