Prognoza rachunku zysków i strat

Jest tylko jedna rzecz pewna dotycząca przyszłości – że nie możemy być pewni tego, co się wydarzy w przyszłości.”
E. Nowak

Najważniejszym elementem całego obszaru prognozowania jest prognoza przychodów ze sprzedaży i wszelkie zmiany jej wartości prowadzą do zasadniczych zmian w prognozowaniu zarówno rachunku zysków i strat, ale również całego bilansu przedsiębiorstwa. Przygotowanie poprawnej prognozy przychodów ze sprzedaży wymaga dogłębnej znajomości zarówno badanego przedsiębiorstwa, ale również:

  • sektora, w którym działa przedsiębiorstwo i zachodzących w nim zmian,
  • posiadanych linii produktowych i oferowanych asortymentów produktów,
  • charakteru związków z odbiorcami i dostawcami,
  • istoty i siły konkurencji.

Prognoza przychodów ze sprzedaży powinna być także spójna z historycznymi rezultatami działalności przedsiębiorstwa oraz zgodna z sytuacją zewnętrzną i wewnętrzną. Pożądane byłoby również rozumienie specyfiki branży i samego przedsiębiorstwa, a w szczególności, gdy:

  • rynek, na którym działa prognozowane przedsiębiorstwo ulega transformacji lub jest względnie nowy i prognoza jego rozwoju obarczona jest dużą dozą niepewności,
  • osoba dokonująca prognozy ma ograniczony dostęp do wewnętrznych informacji,
  • prognozie podlega przedsiębiorstwo o niskim poziomie zarządzania , której kadra kierownicza nie jest oswojona z długoterminowym planowaniem [1].

Wstępna prognoza przychodów ze sprzedaży zwraca wartości wzdłuż trendu liniowego. Dopasowuje linię prostą (przy użyciu metody najmniejszych kwadratów) do tablic znane y i znane x. Zwraca wartości y wzdłuż tej linii, aby określić tablicę nowe „x”.

Składnia:

(znane y; [znane x]; [nowe x]; [stała]).

  • Oczekiwana prognoza jest marginalną korektą wstępnej prognozy.
  • Ryzyko prognozy jest współczynnikiem zmienności – ilorazem odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej.
  • Dodatkowe korekty mogą zawierać informacje wewnętrzne, niedostępne z poziomu raportów finansowych oraz informacje branżowe, makroekonomiczne, strategiczne, a także wiedzę i doświadczenie Zleceniodawcy. Nanoszone mogą mieć postać wartościową, lub procentową.

Poniżej został przedstawiony wykres prognozujący wartość przychodów ze sprzedaży, składający się na wstępną prognozę przychodów ze sprzedaży.

Prognoza przychodów ze sprzedaży na rok 2006

Prognoza przychodów netto ze sprzedaży


Praktyczne zastosowanie opisanych obliczeń można zobaczyć w załączonej przykładowej prognozie finansowej spółki „Przykład” S.A.  zobacz.

Optymalizacja rachunku zysków i strat

Założenia do prognozowania optymalizacji rachunku zysków i strat:

Wyższa dynamika przyrostu przychodów ogółem od dynamiki przyrostu kosztów ogółem będzie świadczyć o wzrastającym zysku netto, co jest oczekiwane prze zarząd i właścicieli przedsiębiorstwa.
Podobnie, wyższa dynamika przyrostu przychodów netto ze sprzedaży od dynamiki przyrostu kosztów działalności operacyjnej będzie świadczyć o wyższej rentowności na sprzedaży, lub większej wydajności podstawowej działalności operacyjnej.
Ponadto, dynamika przyrostu przychodów netto ze sprzedaży od dynamiki przyrostu wynagrodzeń, będzie konsekwencją przejętej polityki motywacyjnej pracowników.
Wyższa dynamika przyrostu zysku netto od dynamiki przyrostu przychodów netto ze sprzedaży, będzie wynikała z zakładanej intensywności wykorzystania pozostałych działalności (operacyjnej i finansowej) w maksymalizowaniu zysku netto.
Zakłada się również, że dynamika zysku netto będzie wyższa od dynamiki przyrostu kapitału zainwestowanego, co będzie skłaniać do maksymalizacji wykorzystania posiadanych już kapitałów i maksymalnej intensywności wykorzystania dodatkowo angażowanego kapitału.
Ostatnim warunkiem będzie wyższa dynamika przyrostu przychodów netto ze sprzedaży od dynamiki przyrostu aktywów. Zakładany warunek będzie skłaniał do ostrożnego rozbudowywania aktywów przedsiębiorstwa i maksymalizacji zagospodarowywania i wykorzystania już posiadanych zasobów.


Praktyczne zastosowanie opisanych obliczeń można zobaczyć w załączonej przykładowej prognozie optymalizacji finansowej spółki „Przykład” S.A. zobacz.


Uwaga

Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. A wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych treści podejmowane będą wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z Regulaminem.

Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie. Mam świadomość pewnego stopnia ich ogólności i niedoskonałości, lecz żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością Użytkowników, których pozytywna reakcja jest źródłem mojej największej satysfakcji.

Bibliografia

[1] Zob. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s. 208.