Oferta dydaktyczna

„Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki”
Benjamin Franklin

Usługa skierowana do studentów kierunków ekonomicznych, uczestników kursów doskonalących kwalifikacje zawodowe, słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie pomocy w przygotowaniu i obronie prac dyplomowych/zaliczeniowych na różnym poziomie edukacji, a także wsparcie i konsultacje przygotowujące do obrony/zaliczenia. Szczególnym zainteresowaniem jest empiryczna część prac naukowych. Wszystkie zlecenia wyceniane są indywidualnie w zależności od poziomu i oczekiwań odbiorcy rezultatów. W ramach świadczonej usługi zagwarantowane są darmowe konsultacje telefoniczne:

  • analiza finansowa: 200 zł (wyliczenia i wykresy),
  • lub 25 zł za każdą stronę opracowania (wyliczenia, wykresy, komentarze),
  • prognoza finansowa na następny okres rozrachunkowy: 170 zł,
  • wycena przedsiębiorstwa: 300 zł,
  • projekt inwestycyjny: 500 zł,
  • korepetycje: 120 zł / 60 min.,
  • pomoc w opracowaniu pracy dyplomowej.

Cennik orientacyjny – wszystkie zlecenia wyceniane są indywidualnie w zależności od skomplikowania i pracochłonności.

Oferty zawodowe

„Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co faktycznie dostajesz.”
W. Buffett

Usługa skierowana jest do do praktyków gospodarczych, pracowników działów finansowo-księgowych, menedżerów i wszystkich osób zawodowo zajmujących się szeroko pojętą analizą finansową, wyceną przedsiębiorstwa oraz kalkulacją projektów inwestycyjnych w zakresie przedstawionym w niniejszej witrynie i załączonych, przykładowych opracowaniach. Przedstawiony cennik stanowi wyłącznie orientacyjny poziom cen, które są indywidualnie ustalane na podstawie nakreślonych wymagań i oczekiwań odbiorców rezultatów. W ramach świadczonej usługi zagwarantowane są również darmowe konsultacje telefoniczne.

Analiza finansowa: 500 zł
W zakres analizy finansowej wchodzi wstępna i rozwinięta analiza wszystkich elementów sprawozdania finansowego (tj.: bilans, RZiS, RPP, ZZwKW) wraz z interpretacją graficzną. Wstępna analiza sprawozdania obejmuje analizę zmian wartości bezwzględnych, analizę dynamiki i struktury danych sprawozdawczych. Analiza rozwinięta obejmuje:

Prognoza finansowa: 300 zł
Wskazana cena obejmuje jeden okres prognozy. Prognozy finansowe realizowane w działalności bieżącej obejmują prognozę przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej oraz ich wpływ na kondycję majątkowo-kapitałową. Prognozy inwestycyjne zawierają ujęcie decyzji inwestycyjnych w kontekście kształtowania się ich wpływu na rachunek zysków i strat oraz sytuację majątkową i kapitałową danego przedsiębiorstwa >>>PRZYKŁAD<<<

Wycena przedsiębiorstwa: 700 zł
W zakres wyceny przedsiębiorstwa wchodzą dwa główne elementy analityczno-diagnostyczne:

  1. Analiza finansowa zawierająca wszystkie elementy określające kondycję finansową badanego przedsiębiorstwa >>>PRZYKŁAD<<<.
  2. Prognoza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich wytworzenia oparta na danych historycznych. Kalkulacja średniego ważonego kosztu kapitału WACC. Przy spółkach notowanych na GPW możliwy do zastosowania model wyceny aktywów kapitałowych CAPM. Standardowo ostateczna wycena przedsiębiorstwa według modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF i zdyskontowanych zysków ekonomicznych EVA. Dla przedsiębiorstw sporządzających rachunek przepływów pieniężnych również model APV oraz dla spółek notowanych na rynku papierów wartościowych metoda porównań rynkowych .>>>PRZYKŁAD<<<.

Inwestycje: 1 000 zł
Ze względu na dużą rozpiętość zlecanych usług obszar inwestycyjny z reguły wyceniany jest indywidualnie w zależności od skomplikowania i pracochłonności. W obszarze kalkulacji inwestycji znajduje się wyznaczenie progu rentowności BEP dla produkcji jedno-asortymentowej, kalkulacja procesu inwestycyjnego wraz z wyznaczeniem poziomu wolnych przepływów pieniężnych dla całego przedsiębiorstwa FCFF oraz dla kapitałów własnych FCFE, kalkulacja prostej stopy zwrotu, wewnętrznej stopy zwrotu IRR, oraz bieżącej wartości netto NPV i indeksu rentowności PI dla kalkulowanego projektu inwestycyjnego >>>PRZYKŁAD<<<.

Szkolenia: 120 zł – 60 min.
praktyczne zastosowanie analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa. Szkolenie obejmuje czytanie raportów finansowych, wyciąganie wniosków oraz interpretację zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Szkolenia odbywają się indywidualnie i zaprojektowane są na teoretycznej bazie niniejszej witryny.

Cennik orientacyjny – wszystkie zlecenia wyceniane są indywidualnie w zależności od skomplikowania i pracochłonności.

Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies … »