Metoda EVA

Wycena nie polega na tym, żeby mieć całkowitą rację co do wyniku, lecz na tym, żeby się całkowicie nie pomylić.
R.W. Mills

Metoda ekonomicznej wartości dodanej EVA (z ang. Economic Value Added) odzwierciedla efektywność zarządzania przedsiębiorstwem przez tworzenie wartości dodanej. Oznacza to, że do wyceny przedsiębiorstwa zostaje przyjęta forma zysku ekonomicznego (rezydualnego), odmiennego od kategorii zysku księgowego wykazywanego w sprawozdaniu finansowym. Ten rodzaj zysku określa różnicę między zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu osiąganym przez przedsiębiorstwo, a minimalnym zyskiem, jakiego oczekują inwestorzy. Wycena oparta na kategorii zysku ekonomicznego koncentruje się na pomiarze jego wielkości, możliwej do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo w konkretnych przyszłych okresach jego funkcjonowania, najczęściej w każdym kolejnym roku, które są następnie dyskontowane na dzień analizy stopą kosztu kapitału. Ponieważ prognoza sprzedaży jest jednym z kluczowych elementów prognozy zysku, opracowanie poprawnej prognozy sprzedaży wymaga dogłębnej znajomości wycenianej spółki, przede wszystkim:

 • sektora jej działalności i zachodzących w nim trendów i zmian,
 • posiadanych linii produktowych i oferowanych asortymentów produktów, usług,
 • charakteru związków z odbiorcami i dostawcami,
 • istoty i siły konkurencji.

Prognoza przychodów ze sprzedaży powinna być także spójna z historycznymi rezultatami działalności wycenianego przedsiębiorstwa oraz zgodna z sytuacją zewnętrzną i wewnętrzną firmy. Dobrze jest by wycenę poprzedzała analiza fundamentalna przedsiębiorstwa przeprowadzona za co najmniej trzy ostatnie lata działalności. Analiza taka pomoże ocenić obecną kondycję finansową wycenianego przedsiębiorstwa i ewentualne zidentyfikować zagrożenia, które mogłyby zaburzyć plan przyszłych zysków ekonomicznych.

Wycena wg metody EVA w punktach

Przychody ze sprzedaży
minus
2. Koszty operacyjne bez amortyzacji
=
3. EBITDA
minus
4. Amortyzacja
=
5. EBIT
EBIT x (1 [minus] stawka podatku)
6. NOPAT
aktywa trwałe brutto [minus] aktywa trwałe netto w poprzednim okresie [minus] amortyzacja w poprzednim okresie
7. Inwestycje w aktywa trwałe
kapitał obrotowy netto [minus] kapitał obrotowy netto w poprzednim okresie
8. Nakłady na kapitał obrotowy netto
NOPAT + amortyzacja [minus] inwestycje w aktywa trwałe [minus] nakłady na kapitał obrotowy netto
9. Kapitał zainwestowany IC
10. Współczynnik wzrostu po okresie prognozy g
11. Średni ważony koszt kapitału WACC
NOPAT : IC
12. Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego ROIC
ROIC [minus] WACC
13. Stopa zwrotu po odliczeniu kosztu kapitału
(ROIC [minus] WACC) x IC
14. Ekonomiczna wartość dodana EVA
RV = EVA x (1 + g) : WACC [minus] g
15. Wartość rezydualna RV
16. Wartość spółki zgodnie z metodą dochodową EVA
EVA x średni ważony udział zadłużenia ogółem
17. Zadłużenie ogółem
EVA [minus] zadłużenie ogółem
18. Wartość kapitału własnego E

Przyjęcie do wyceny przedsiębiorstwa metody EVA wymaga akceptacji pewnych założeń upraszczających rzeczywistość gospodarczą.

Założenia do wyceny:

 1. Podstawą obliczeniową do większości założeń jest wartość prognozowanych przychodów netto ze sprzedaży. W związku z powyższym, pozycja przychodów ze sprzedaży jest newralgicznym elementem tej metody obliczeniowej.
 2. Płynność majątku przedsiębiorstwa w całym prognozowanym okresie zostanie zachowana na przyjętym, optymalnym poziomie. Oznacza to, że poziom kosztów utrzymania majątku jest optymalnie niski.
 3. Dotychczasowa struktura finansowania majątku jest optymalna i taka zostanie utrzymana w kolejnych latach prognozy. Wynika z tego, że poziom bezpieczeństwa finansowego jest na wysokości optymalnej, wyznaczonej i akceptowanej przez właścicieli przedsiębiorstwa.
 4. Inwestycje w majątek przedsiębiorstwa będą przeprowadzane wprost proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzedaży.
 5. W związku wyżej wymienionymi ustaleniami poziom kapitału obrotowego netto zostanie utrzymany na dotychczasowej wysokości i będzie wzrastał wprost proporcjonalnie do przyrostu przychodów netto ze sprzedaży.


Praktyczne zastosowanie opisanych obliczeń można zobaczyć w załączonej przykładowej wycenie spółki „Przykład” S.A. – zobacz

Objaśnienia do wyceny:

 1. Prognoza przychodów ze sprzedaży zwraca wartości wzdłuż trendu liniowego. Dopasowuje linię prostą (przy użyciu metody najmniejszych kwadratów) do tablic znane „y” i znane „x”. Zwraca wartości y wzdłuż tej linii, aby określić tablicę nowe „x”.
 2. Koszty operacyjne bez kosztów amortyzacji – prognoza kosztów operacyjnych jest strukturalnym udziałem w prognozowanej średniej ważonej przychodów netto ze sprzedaży.
 3. EBITDA – wartość wskaźnika EBITDA została wyliczona, jako różnica przychodów netto ze sprzedaży i kosztów operacyjnych bez kosztów amortyzacji.
 4. Amortyzacja – prognoza amortyzacji jest strukturalnym udziałem w prognozowanej średniej ważonej aktywów trwałych.
 5. EBIT – wartość wskaźnika EBIT została wyliczona w wersji uproszczonej (jako zysk z podstawowej działalności operacyjnej), czyli różnica wskaźnika EBITDA i amortyzacji.
 6. NOPAT – Wartość wskaźnika NOPAT została skalkulowana zgodnie ze wzorem: EBIT x (1 [minus] stawka podatku).
 7. Inwestycje w aktywa trwałe – inwestycje w aktywa trwałe to różnica pomiędzy aktywami trwałymi brutto (aktywa trwałe + amortyzacja) [minus] aktywa trwałe netto w poprzednim okresie [minus] amortyzacja w poprzednim okresie.
 8. Nakłady na kapitał obrotowy netto – kapitał obrotowy netto [minus] kapitał obrotowy netto w poprzednim okresie. Kapitał obrotowy netto został skalkulowany jako aktywa bieżące (minus) pasywa bieżące.
 9. Współczynnik wzrostu po okresie prognozy g – z reguły jest szacowany na poziomie prognozowanej długoterminowej stopie inflacji. Można wykorzystać również prognozowaną średnią stopę wzrostu PKB.
 10. Średni ważony koszt kapitału WACC jest sumą kosztów kapitału obcego i własnego.
 11. Stopa zwrotu kapitału z zainwestowanego ROIC została wyliczona jako iloraz zysku uzyskanego NOPAT w wariancie uproszczonym i kapitału zainwestowanego IC.
 12. Stopa zwrotu po odliczeniu kosztu kapitału jest różnicą stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego ROIC i średniego ważonego kosztu kapitału WACC.
 13. Ekonomiczna wartość dodana to iloczyn ze stopy zwrotu po odliczeniu kosztu kapitału i kapitału zainwestowanego IC.
 14. Wartość rezydualna RV (wartość resztowa) została wyliczona według renty wieczystej ze stałą stopą wzrostu: EVA x (1 + g) : WACC [minus] g.
 15. Wartość przedsiębiorstwa wyliczona zgodnie z metodą dochodową EVA – jest sumą zdyskontowanych kosztem kapitału WACC wartości EVA, plus zdyskontowana kosztem kapitał WACC wartość rezydualna, plus kapitał zainwestowany IC.
 16. Zadłużenie ogółem zostało wyliczone jako iloczyn EVA i średni ważony udział zadłużenia ogółem.
 17. Wartość kapitału własnego E jest różnicą wartości EVA i zobowiązań ogółem D.

Ograniczenia metody EVA:

 • trudność, lub w niektórych przypadkach niemożliwość oszacowania przyszłych wyników wycenianego przedsiębiorstwa powoduje, że ich poziom zależy od osoby przeprowadzającej wycenę,
 • arbitralność w określeniu stopy dyskontowej,
 • problem w określeniu wkładu w przyszłe zyski ekonomiczne dla niektórych środków gospodarczych,
 • nierealistyczność przyjmowanych założeń.

Ponadto zastosowanie metody EVA znacząco wypacza wyniki wyceny w przypadku:

 • przedsiębiorstw, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,
 • przedsiębiorstw cyklicznych, których zyski i przepływy pieniężne podążają za koniunkturą,
 • przedsiębiorstw posiadających aktywa, które nie generują zysków ekonomicznych,
 • przedsiębiorstw przechodzących proces restrukturyzacji,
 • przedsiębiorstw biorących udział w procesie fuzji i przejęć [1],
 • małych i mikro przedsiębiorstw, których wyniki finansowe cechuje duża zmienność,
 • przedsiębiorstw będących w trakcie, lub planujących duże (z punktu widzenia bilansowego) inwestycje.

Bibliografia

Opracowano w oparciu o zob.: P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s. 227 – 232.
[1] Zob. Wycena przedsiębiorstwa, pod red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011, s. 311 – 312.