Informacja dodatkowa

„Konsekwencje wszystkich decyzji znajdują ostateczny wyraz w sferze finansowej.”
W. Gabrusewicz

Informacja dodatkowa (ang.: notes to the accounts) jest elementem podstawowego zakresu sprawozdania finansowego. Głównym zadaniem informacji dodatkowej jest uczynienie pozostałych elementów sprawozdania finansowego bardziej zrozumiałymi dla użytkowników poprzez interpretacje, opis i uszczegółowienie pozycji w nich zawartych. Celem informacji dodatkowej jest również prezentacja informacji uzupełniających do pozostałych elementów sprawozdania potrzebnych do ich zrozumienia i właściwej interpretacji. Istotne jest również, aby pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym zawierały odsyłacz do ewentualnych danych zawartych w informacji dodatkowej. Informacja dodatkowa składa się z dwóch części:

I. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
II. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego należy wykazać przede wszystkim następujące informacje:

 • dane identyfikujące podmiot gospodarczy,
 • określenie okresu działania jednostki gospodarczej w przypadku jej ograniczoności,
 • określenie okresu sprawozdawczego, roku obrotowego,
 • określenie charakteru sprawozdania, tzn. wyjaśnienie czy jest to sprawozdanie jednostkowe, łączne, czy skonsolidowane – (jednostek powiązanych),
 • w przypadku sprawozdania skonsolidowanego – określenie zastosowanej metody konsolidacji,
 • dane dotyczące przeprowadzonego połączenia spółek,
 • określenie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W tej części sprawozdania należy również przedstawić informacje na temat prowadzonej przez jednostkę gospodarczą polityki rachunkowości, przyjętych zasad rachunkowości, stosowanych metod wyceny składników majątku oraz ustalania wyniku finansowego.

Druga część informacji dodatkowej stanowi rozwinięcie informacji zawartych w pozostałych elementach sprawozdania finansowego. Można zatem te informacje pogrupować według sprawozdań finansowych na przykład w części dotyczącej bilansu:

 • objaśnienia dotyczące bilansu,
 • objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat,
 • objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych,
 • objaśnienia dotyczące spraw osobowych,
 • zdarzenia po dniu bilansowym. Rodzaj i skutki zmian zasad rachunkowości,
 • informacje dotyczące sprawozdawczości jednostek powiązanych, w szczególności grup kapitałowych – dane dotyczące jednostek korzystających ze zwolnień lub wyłączeń w zakresie konsolidacji,
 • dodatkowe informacje dotyczące połączenia spółek,
 • informacje o istotnych zagrożeniach dla kontynuowania działalności przez jednostkę.

Z kolei w części dotyczącej rachunku zysków i strat sporządzonego w wariancie kalkulacyjnym:

 • należy wykazać informacje dotyczące kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki,
 • nieuzasadnione koszty pośrednie produkcji (ta informacja jest również wykazywana przy sporządzaniu rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym).

Dodatkowe informacje i objaśnienia jako składnik sprawozdania finansowego są dostępne jedynie w rejestrze sądowym, nie podlegają bowiem ogłoszeniu w Monitorze Polskim B.

Uwaga

Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. A wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych treści podejmowane będą wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z Regulaminem.

Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, a zwłaszcza krytyczne uwagi i sugestie Użytkowników dotyczące treści zawartych w niniejszej witrynie. Mam świadomość pewnego stopnia ich ogólności i niedoskonałości, lecz żywię głęboką nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i życzliwością Użytkowników, których pozytywna reakcja jest źródłem mojej największej satysfakcji.

Bibliografia

Opracowano na podstawie: Redaktor naukowy Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2007, s.490.